1050/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994 och det sistnämnda sådant det lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som tas ut för prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka följande fasta avgifter som motsvarar prestationernas självkostnadsvärde tas ut är

1) försvarsministeriets beslut om export av försvarsmateriel enligt lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990), för vilket avgiften är 95 euro, och av försvarsministeriet beviljat förmedlingstillstånd, för vilket avgiften är 95 euro,

2) huvudstabens tillståndsbeslut gällande flygfotografering enligt 14 § i territorialövervakningslagen (755/2000), för vilket avgiften är 71 euro.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på affärsekonomiska grunder är

1) användning av avlönad personal och värnpliktiga,

2) användning av områden, lokaliteter, försvarsmateriel, möbler, apparatur och annan materiel,

3) service som produceras av försvarsförvaltningens byggverk; service för försvarsförvaltningen produceras dock till självkostnadspris,

4) transport eller annan arbetsprestation med fordon, luftfartyg eller sjögående fartyg,

5) underhåll, reparation och tillverkning av lösegendom,

6) kemiska och fysikaliska undersökningar samt mätning och testning,

7) producerade och utgivna publikationer samt fotokopior och andra avskrifter, elektroniska upptagningar samt tryckningstjänster,

8) biblioteks- och arkivtjänster,

9) tvättinrättningsservice och andra prestationer från verkstäder för klädvård,

10) prestationer som gäller film- och fotoområdet,

11) prestationer på medicinalvårdsområdet som tillhandahålls av Centralen för militärmedicin,

12) prestationer som hänför sig till användningen av tryckkammare,

13) datakommunikationstjänster,

14) måltidsservice,

15) psykologiska lämplighetstest,

16) andra på beställning eller uppdrag baserade prestationer.

Priserna på prestationer som prissätts enligt affärsekonomiska grunder kan sänkas, om anslag för ändamålet har anvisats i budgeten.

Beslut om avgifter som skall tas ut för uppgifter som tas fram enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av en kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i samma lag fattas av den myndighet som saken gäller, med beaktande av bestämmelserna i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Entréavgifter i museer

I museer som drivs av Krigsmuseet tas entréavgift ut som följer:

1) i fråga om vuxna 4 euro,

2) i fråga om barn, studerande och pensionärer 2 euro,

3) i fråga om gemensam biljett för vuxna 6 euro,

4) i fråga om gemensam biljett för barn, studerande och pensionärer 3 euro.

För specialutställningar som arrangeras av Krigsmuseet är entréavgiften dock 2,50―10 euro.

Krigsmuseet har enligt den praxis som iakttas i övriga museer rätt att inte ta ut en entréavgift som avses i 1 och 2 mom. eller att sänka den eller delta i gemensamma biljetter.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av år 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 2005

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Ekonomidirektör
Timo Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.