1044/2005

Given i Helsingfors den 14 december 2005

Handels- och industriministeriets förordning om utjämning av räntan för offentligt understödda krediter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. i lagen av den 20 december 1996 om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygs krediter (1137/1996), sådant det lyder i lag 946/2005:

1 §

Utöver vad som föreskrivs i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter iakttas i fråga om utjämning av räntan för offentligt understödda krediter vad som bestäms i denna förordning.

2 §

Som kreditvaluta för offentligt understödda krediter används euro, US-dollar eller det importerande landets valuta, om inte annat följer av särskilda skäl.

3 §

Om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter ansöks skriftligen hos Finlands Exportkredit Ab innan ett bindande köpeavtal görs.

4 §

Den export som omfattas av systemet med ränteutjämningskrediter skall till minst 50 procent vara av inhemskt ursprung. När det kan anses att finska intressen i övrigt i tillräcklig utsträckning tillvaratas kan handels- och industriministeriet från fall till fall godkänna en lägre grad av inhemskt ursprung.

5 §

Den fasta kommersiella referensräntan för export- eller fartygskrediter på OECD-villkor som utgör grund för ränteutjämningsavtalet (CIRR-räntan) slås fast den dag köpeavtalet ingås. Den CIRR-ränta som slagits fast i samband med köpeavtalets tecknande justeras med sex månaders mellanrum. Den justerade räntan är gällande CIRR-ränta vid justeringstidpunkten, dock minst den ursprungligen fastslagna räntan.

Ifall inget finansieringsavtal i anslutning till köparkrediten har tecknats under de sex månader om vilka föreskrivs i 1 mom., kan den ränta som fastslagits i samband med att köpeavtalet tecknades av särskilda skäl som handels- och industriministeriet fastställer hållas i kraft högst tolv månader.

6 §

Finlands Exportkredit Ab:s uppgift är att övervaka den i 6 b § i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter avsedda återbetalningen av räntestöd och indrivningen av räntestödet och räntan.

Finlands Exportkredit Ab skall underrätta handels- och industriministeriet och Statskontoret om de fall där sådana rättigheter och skyldigheter som är förenade med ett ränteutjämningsavtal rörande export- eller fartygskredit som handels- och industriministeriet godkänt överförs från ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut som är part i ränteutjämningsavtalet på ett annat kreditinstitut eller finansiellt institut.

7 §

Kreditinstitutet eller det finansiella institutet skall omedelbart meddela i 6 § avsedda ändringar till Finlands Exportkredit Ab som är skyldig att inhämta handels- och industriministeriets godkännande.

8 §

I fråga om väsentliga ändringar i ett av handels- och industriministeriet godkänt ränteutjämningsavtal krävs godkännande av handels- och industriministeriet.

9 §

Om en ränteutjämningskredit helt eller delvis frivilligt återbetalas i förtid upphävs ränteutjämningsavtalet helt eller delvis till den del det motsvarar den tidigarelagda återbetalningen mot betalning av ett marknadspris som fastställs enligt internationellt sett allmänt vedertagna principer. Statskontoret fastställer marknadspriset.

Om upphävandet av ett ränteutjämningsavtal kräver att staten betalar marknadspriset helt eller delvis till kreditinstitutet eller det finansiella institutet, eller att staten, ens delvis, skall avstå från att indriva marknadspriset, skall Finlands Exportkredit Ab på förhand inhämta handels- och industriministeriets godkännande för upphävandet.

Finlands Exportkredit Ab betalar till statskontoret det marknadspris som det uppbär på grund av att ett ränteutjämningsavtal upphävts. Om statskontoret är betalande part betalar staten marknadspriset för upphävandet till kreditinstitutet eller det finansiella institutet.

10 §

Handels- och industriministeriet kan i enskilda fall tillåta att Finlands Exportkredit Ab avviker från de i denna förordning föreskrivna villkoren för ränteutjämningsavtal om avvikelsen hänför sig till anbudstävlingar som anordnas i enlighet med OECD- exportkreditvillkoren.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Förordningen tillämpas på sådana offentligt understödda export- och fartygskrediter i fråga om vilka ränteutjämningsanbud givits den 1 januari 2006 eller därefter.

Helsingfors den 14 december 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Biträdande avdelningschef
Risto Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.