1041/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tillsyn över privat socialservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 20 december 1996 om tillsyn över privat socialservice (1208/1996) 1―3, 5 och 8 § samt

ändras 4, 6 och 9 § som följer:

4 §

Länsstyrelsen skall ge in kopior av de tillståndsbeslut som avses i 5 § lagen om tillsyn över privat socialservice (603/1996) samt anmälningar om ändringar som skett i verksamheten till det kollegiala organ som ansvarar för socialvården i den kommun där servicen tillhandahålls samt till motsvarande organ i förläggningskommunen.

6 §

I den inspektion som avses i 5 § 5 mom. i lagen om tillsyn över privat socialservice kan på begäran av länsstyrelsen delta en representant för den kommun inom vars område det är meningen att socialservice skall tillhandahållas dygnet runt.

9 §

En i 10 § i lagen om tillsyn över privat socialservice avsedd verksamhetsberättelse skall ges för varje kalenderår före utgången av februari följande år.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På lämnandet av verksamhetsberättelse för år 2005 tillämpas de bestämmelser som gälde vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 15 december 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Anne Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.