1038/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och protokollet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs:

1 §

Den i Bryssel den 26 juli 1995 ingångna konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål som utarbetats på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen samt det i Bryssel den 29 november 1996 upprättade protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen, vilka har godkänts av riksdagen den 14 december 1998 och av republikens president den 15 januari 1999 och vars godkännandeinstrument har deponerats hos generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 22 mars 1999, träder i kraft den 25 december 2005 såsom därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 15 januari 1999 om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (871/2000), vars 2 § har satts i kraft genom republikens presidents förordning (872/2000), träder i övriga delar i kraft den 25 december 2005.

3 §

I samband med undertecknandet av protokollet har Finland avgivit följande förklaring:

I enlighet med artikel 2.2 b i protokollet godkänner Finland att varje finländsk domstol kan begära att Europeiska gemenskapernas domstol meddelar ett förhandsavgörande i sådana fall som nämns i artikeln.

4 §

De bestämmelser i konventionen och protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 25 december 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 57/2000)

Helsingfors den 15 december 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektor
Hanna Vuojela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.