1036/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av upphovsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i upphovsrättsförordningen av den 21 april 1995 (574/1995) 5 och 6 §, mellanrubriken före 8 § och 8 §, 9―12 §, mellanrubriken före 14 § och 14 § samt 15 och 17 §,

ändras mellanrubriken före 1 § och 1―4 §, mellanrubriken före 7 § och 7 § samt 22 §, samt

fogas tillförordningen en ny 7 a § och till 18 § ett nytt 2 mom. som följer:

Användning av verk och annat skyddat material i arkiv, bibliotek och museer
1 §

Följande arkiv får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § framställa exemplar av material som är skyddat enligt upphovsrättslagen (404/1961) och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) arkivbildare enligt 1 § 1 mom. 1―3 och 5 punkten i arkivlagen (831/1994),

2) republikens presidents arkiv,

3) utrikesministeriets arkiv,

4) Krigsarkivet,

5) Riksarkivet,

6) landsarkiven,

7) arkiven enligt lagen om statsbidrag för arkiv av privat karaktär (998/1974),

8) evangelisk-lutherska kyrkans arkiv, och

9) myndigheternas arkiv i landskapet Åland.

2 §

Följande bibliotek får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § framställa exemplar av material som är skyddat enligt upphovsrättslagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) Riksdagsbiblioteket,

2) biblioteken vid de universitet som avses i universitetslagen (645/1997), om de inte är sådana bibliotek som avses i 1 och 9 § i lagen om friexemplar (420/1980),

3) vetenskapliga bibliotek i samband med ett arkiv som avses i lagen om statsbidrag för arkiv av privat karaktär,

4) andra vetenskapliga bibliotek som staten driver,

5) centralbiblioteket för de allmänna biblioteken,

6) landskapsbiblioteken, och

7) Biblioteket för synskadade.

Följande bibliotek får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 mom. och 16 d § framställa exemplar av material som är skyddat enligt upphovsrättslagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) Depåbiblioteket, och

2) biblioteken vid de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003).

3 §

Följande museer får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 2 mom. och 16 d § framställa exemplar av material som är skyddat enligt upphovsrättslagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) statsägda museer,

2) riksomfattande specialmuseer enligt 2 § i museiförordningen (1312/1992),

3) landskapsmuseer,

4) regionala konstmuseer, och

5) museer som beviljas statsandel enligt museilagen (729/1992).

4 §

Följande inrättningar får på de sätt som avses i 16 d § framställa exemplar av material som är skyddat enligt upphovsrättslagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) bibliotek som avses i lagen om friexemplar,

2) Finlands filmarkiv, och

3) allmänna kommunala bibliotek som avses i bibliotekslagen (904/1998).

Tillgängliggörande av verk för personer med funktionshinder
7 §

Rätt att framställa talböcker enligt 17 § 2 mom. i upphovsrättslagen har det i lagen om biblioteket för synskadade (638/1996) avsedda biblioteket för synskadade, Synskadades Centralförbund rf och Föreningen Finlands Dövblinda rf.

Rätt att framställa läromedel i form av talböcker enligt 17 § 2 mom. i upphovsrättslagen har De Synskadades Kulturtjänst rf, skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu, Svenska skolan för synskadade och Arlainstitutet.

På de talböcker som framställs skall upphovsmannens och den utövande konstnärens namn antecknas.

7 a §

Rätt att framställa exemplar av verk för döva och hörselskadade enligt 17 § 3 mom. i upphovsrättslagen har Finlands Dövas Förbund rf.

18 §

Upphovsrättsrådet har en sekreterare. Sekreteraren är en tjänsteman som undervisningsministeriet förordnar.

22 §

Beslut om mötesarvoden till ordförande, medlemmar och sekreterare i upphovsrättsrådet och dess sektioner samt till sakkunniga som hörs av rådet eller dess sektioner fattas av undervisningsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 15 december 2005

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Direktör
Jukka Liedes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.