1035/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Organisation

Justitieförvaltningens datateknikcentral är ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde. Justitieförvaltningens datateknikcentral omfattas av justitieministeriets resultatstyrning.

Om den närmare organisationen av justitieförvaltningens datateknikcentral bestäms i centralens arbetsordning.

2 §
Uppgifter

Justitieförvaltningens datateknikcentral producerar för ministeriet och ämbetsverken inom förvaltningsområdet datatekniska utvecklings-, sakkunnig-, produktions-, upphandlings- och stödtjänster, som stöder verksamhetsprocesserna och utvecklandet av dessa. Datateknikcentralen producerar de tjänster som behövs antingen själv eller skaffar dem hos andra tjänsteproducenter enligt vad som överenskommits i serviceavtalen.

3 §
Personal

Chef för justitieförvaltningens datateknikcentral är en direktör. Datateknikcentralen har en förvaltningschef.

Dessutom kan vid justitieförvaltningens datateknikcentral finnas annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

4 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om organiseringen av arbetet vid justitieförvaltningens datateknikcentral meddelas i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av direktören.

5 §
Direktörens uppgifter

Direktören leder och utvecklar verksamheten vid datateknikcentralen samt svarar för att verksamheten är resultatrik och att målen nås.

6 §
Ledningsgrupp

Justitieförvaltningens datateknikcentral har en ledningsgrupp om vars uppgifter och sammansättning bestäms i arbetsordningen.

7 §
Beslutsfattande

De ärenden som ankommer på justitieförvaltningens datateknikcentral avgörs av direktören, förvaltningschefen eller någon annan tjänsteman enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

8 §
Vikariat

Vid förhinder för direktören är förvaltningschefen hans eller hennes ställföreträdare.

Om andra vikariat bestäms i arbetsordningen.

9 §
Beviljande av tjänstledighet

I fråga om tjänstledighet som inte grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas direktören tjänstledighet av justitieministeriet.

Om beviljande av tjänstledighet i övriga fall bestäms i arbetsordningen.

10 §
Behörighetsvillkor för tjänstemän

Behörighetsvillkor för tjänsterna som direktör och förvaltningschef är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

11 §
Utnämning av tjänstemän och anställning av annan personal

Direktören och förvaltningschefen utnämns av justitieministeriet. Förvaltningschefen utnämns på framställning av datateknikcentralen.

Övriga tjänstemän utnämns och annan personal anställs av direktören.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen kräver får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Förvaltningsdirektör
Olli Muttilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.