1033/2005

Given i Helsingfors den 14 december 2005

Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994 samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen och om grunderna för avgifterna för dem.

Med arbetsförvaltningen avses i denna förordning arbetsministeriet, riksförlikningsmännens byrå, minoritetsombudsmannens byrå, diskrimineringsnämnden, regional- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet, statens förläggningar för asylsökande samt arbetsrådet.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka arbetsförvaltningen tar ut fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är

1) registrering av personalfonder 300 euro,

2) registrering av en personalfonds stadgeändring 200 euro,

3) andra ändringar i registret över personalfonderna än sådana som nämns i 1 och 2 punkten 50 euro,

4) utdrag ur personalfondsförteckningen eller stadgarna 15 euro,

5) utdrag ur personalfondsförteckningen och stadgarna 30 euro, samt

6) beslut om godkännande av förvärvsarbete 20 euro.

3 §
Övriga prestationer

Sådana övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som arbetsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra specialtjänster som gäller rekrytering eller minskning av personal samt utveckling av personalen och arbetsorganisationen än de som nämns i 4 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

2) uthyrning av personal,

3) särskilda meddelanden eller tillkännagivanden som publiceras i arbetsförvaltningens riksomfattande, regionala eller lokala informationsmedier,

4) överlåtelse av lokaler och anordningar som är i arbetsförvaltningens besittning till utomstående användare,

5) rehabiliterings-, utbildnings-, utvecklings-, konsult- och andra sakkunnigtjänster,

6) överlåtande av användningsrätt till psykologiska test och andra metoder, datasystem, program eller motsvarande,

7) utlämnande av uppgifter ur datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

8) information och rådgivning som gäller andra myndigheters och sammanslutningars prestationer och som främst betjänar verksamheten vid dessa,

9) inkvartering som arbetskraftsinstitutet erbjuder och andra tjänster som tillhandahålls i samband med kurser och som inte haranknytning till genomförandet av arbetsförvaltningens årliga personalutbildningsprogram,

10) publikationer,

11) undersökningar, utredningar och statistiktjänster,

12) kontors- och ämbetsverkstjänster,

13) fotokopior, utskrifter och andra avskrifter,

14) sändande av material vilket baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet,

15) skötsel på uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning av den betalningsrörelse som gäller förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgift och andra avgifter som arbetsgivaren skall betala på basis av arbetsförhållande,

16) löneräkning och löneutbetalning på uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning för företag,

17) rådgivning till arbetsgivare angående skötseln av betalningsrörelse samt löneräkning och löneutbetalning, samt

18) hyrning av sådana tjänstebostäder som är i arbetsministeriets ägo.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt lagens 34 § 3 mom. beslutar arbetsförvaltningen med beaktande av vad som sägs i 34 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till och med den 31 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2005

Arbetsminister
Tarja Filatov

Överinspektör
Heidi Nummela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.