1011/2005

Given i Helsingfors den 8 december 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av identifieringsmärken för får och getter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 och 12 § 1 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om godkännande av identifieringsmärken för märkning av får och getter.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) djur får och getter,

2) djurhållare varje fysisk eller juridisk person som är varaktigt ansvarig för ett eller flera djur,

3) identifieringsmärke ett öronmärke eller en elektronisk givare som används för märkning och identifiering av djuret,

4) huvudmärke de första tecknen på identifieringsmärket som avses i första strecksatsen i del A.2 i bilagan till rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (nedan identifieringsförordningen),

5) hjälpmärke det andra märket eller identifieringsmärket som avses i del A.4 i bilagan till identifieringsförordningen,

6) leverantör företag som tillhandahåller i enlighet med denna förordning godkända identifieringsmärken, och

7) beställningssystem ett system varmed beställningar av identifieringsmärken förmedlas från djurhållare till leverantör och med hjälp av vilket de identifikationsuppgifter som gäller identifieringsmärkena administreras.

3 §
Beställningssystemets verksamhet

Beställningssystemet fungerar i samband med får- och getregistret som är ett funktionellt underregister till det i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) avsedda landsbygdsnäringsregistret.

Djurhållare skall beställa identifieringsmärkena genom beställningssystemets förmedling. I samband med beställningen skall djurhållaren meddela vilken leverantör och vilken typ, modell och färg av de vid varje tidpunkt valbara, i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005, nedan registreringsförordningen) godkända alternativen som han eller hon valt.

Beställningssystemet förmedlar djurhållarens beställning och de identifikationsuppgifter som skall införas på identifieringsmärkena till den av djurhållaren valda leverantören, som till beställningssystemet skall bekräfta att beställningen mottagits. Leverantören överlåter de färdiga identifieringsmärkena till djurhållaren och meddelar om leveransen till beställningssystemet. Leverantören skall genom beställningssystemets förmedling anmäla till jord- och skogsbruksministeriet om oanvända identifieringsmärken som returnerats till den.

4 §
Djurhållarens och leverantörens ansvar

Leverantören av identifieringsmärken ansvarar inför djurhållaren för leveransen av identifieringsmärken, deras kvalitet, för att identifikationsuppgifterna är rätt och för uppfyllande av sina övriga skyldigheter i fråga om leveransen. Djurhållaren ansvarar för betalningen av köpesumman för identifieringsmärkena till leverantören.

5 §
Krav som ställs på identifieringsmärken

Utöver de krav som ställs i del A i bilagan till identifieringsförordningen skall identifieringsmärket dessutom uppfylla följande krav:

1) det skall tränga genom djurets öra med ett snyggt snitt utan att öronbrosket tänjs ut,

2) det skall, utan att bli skadat, tåla att bli böjt i skälig mån,

3) det skall, utan att bli skadat, tåla temperaturväxlingar mellan –30 och +30 grader Celsius,

4) tillverkningsmaterialet får inte bidra till att en köldskada uppstår på djurets öra,

5) på huvudmärket skall det vara möjligt att på både den del som syns framåt och den del som syns bakåt åtminstone trycka en landskod med två bokstäver och sju numeriska tecken som djurets identifikationsnummer samt på den del av märket av plastmaterial som syns antingen framåt eller bakåt dessutom trycka djurets identifikationsnummer som streckkod (koden 128), där landskoden anges i numerisk form,

6) på hjälpmärket skall det vara möjligt att på den del som syns framåt åtminstone trycka ett av djurhållaren bestämt fyrsiffrigt produktionsnummer för djuret och på den del som syns bakåt en landskod med två bokstäver och sju numeriska tecken som djurets identifikationsnummer samt på den del av märket av plastmaterial som syns bakåt dessutom djurets individuella identitetskod som en streckkod (koden 128), där landskoden framställs i numerisk form, och

7) den individuella identitetskodens numeriska tecken och bokstäver samt streckkoden skall vara minst 5 mm höga.

6 §
Godkännande av identifieringsmärken

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner på ansökan de identifieringsmärken som används för märkning av får och getter. Förutsättningen för godkännande av ett identifieringsmärke är att det uppfyller de krav som ställts på identifieringsmärken i 5 § och på leveransen av identifieringsmärken i 3 mom. i denna paragraf.

I ansökan skall framläggas utredning om följande punkter:

1) utredning om att identifieringsmärkena uppfyller kraven i 5 §,

2) den beräknade tidpunkten för leverans av identifieringsmärkena,

3) köpesumman inklusive leveranskostnader för identifieringsmärkena, specificerad även i fråga om små leveranser och ersättningsmärken och

4) utredning om det är möjligt att till hjälpmärket foga en elektronisk givare som uppfyller kraven i del A.6 i bilagan till identifieringsförordningen.

Minimimängden för beställning av identifieringsmärken per djurhållare är fem par identifieringsmärken (huvudmärke och hjälpmärke) eller tio huvudmärken i de i 8 § i registreringsförordningen avsedda identifieringssystemen och för ersättningsmärkenas del ett märke (huvudmärke eller hjälpmärke). Leverantören skall ha beredskap att ta emot beställningar varje vardag. Leveranstiden för identifieringsmärken skall vara skälig. Som skälig anses i fråga om nya identifieringsmärken en leveranstid på fyra veckor och i fråga om ersättningsmärken en leveranstid på sju vardagar.

7 §
Återkallelse av godkännande av identifieringsmärken

Om jord- och skogsbruksministeriet konstaterar att identifieringsmärkena eller leveransen av dem inte uppfyller de i denna förordning ställda kraven skall jord- och skogsbruksministeriet ge leverantören en anmärkning och vid behov meddela den tidsfrist inom vilken felen i identifieringsmärkena eller leveransen av dem skall rättas till.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom beslut återkalla godkännandet av identifieringsmärkena, om identifieringsmärket eller leveransen av dem inte längre uppfyller de i denna förordning ställda kraven. Identifieringsmärket skall på leverantörens ansökan godkännas på nytt, så snart de ovan nämnda kraven uppfylls.

Återkallelsen av godkännandet kan enbart riktas mot sådana identifieringsmärken som finns hos leverantören och som inte är beställda. Återkallelsen av godkännandet har inga konsekvenser för djurhållaren i fråga om sådan skyldighet att märka djuren som följer av annan lagstiftning.

8 §
Sökande av ändring

Ändring i beslut av jord- och skogsbruksministeriet som fattats med stöd av denna förordning söks i enlighet med vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 (32004R0021); EUT nr L 5, 9.1.2004, s. 8

Helsingfors den 8 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.