1010/2005

Given i Helsingfors den 7 december 2005

Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, 24 a § 2 mom. i lagen av den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998), sådant det lyder i lag 1102/2002, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Fordonsförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer tar Fordonsförvaltningscentralen ut en i bilagan till denna förordning fastställd avgift enligt prestationens självkostnadsvärde:

1) typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter,

2) fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och andra godkännanden än sådana som avses i 1 punkten,

3) prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregisteringsprestationer,

6) körkortsprestationer,

7) prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina,

8) prestationer och beslut som hänför sig till utbildning för körtillstånd och körtillstånd för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen,

9) intyg,

10) prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet,

11) koncessioner för besiktning,

12) handlingar,

13) färdskrivarkort,

14) internationella transporttillstånd,

15) trafikföretagarprestationer.

3 §
Avgift för besiktningsverksamheten

Fordonsförvaltningscentralen tar ut av koncessionshavarna en i 24 a § i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) avsedd avgift för besiktningsverksamheten för varje besiktning som utförts månaden innan, till ett belopp av 1,11 euro.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer tar Fordonsförvaltningscentralen ut en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktningsverksamhet enligt koncession 200 euro,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov 42 euro,

3) beviljande av undantag från de hälsokrav som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil 25 euro,

4) muntligt teoriprov av hälsoskäl, 17 euro,

5) förhandsavgörande enligt 48 § i fordonsskattelagen (1281/2003) 90 euro,

6) förhandsavgörande enligt 19 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 90 euro,

7) förhandsavgörande enligt 67 § i bilskattelagen (1482/1994) 90 euro,

8) undantag från ålderskravet gällande körrätt eller yrkeskörtillstånd 50 euro.

För följande prestationer tar Fordonsförvaltningscentralen ut en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken 1 000 euro,

2) provnummerintyg 300 euro,

3) beviljande av tillstånd till undantag i fråga om största tillåtna mått och massor för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 118 euro.

5 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Om avgiften för en prestation inte fastställs med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), tar Fordonsförvaltningscentralen ut en avgift enligt företagsekonomiska grunder för följande prestationer:

1) utlämnande av uppgifter ur fordonstrafikregistret,

2) utbildning som inte hör till informationsverksamheten,

3) trycksaker som inte hör till informationsverksamheten,

4) undersöknings- och beställningstjänster som grundar sig på uppdrag,

5) kopior och andra avskrifter,

6) avsändande av handlingar och annat material om de kostnader detta medför inte ingår i en avgift som tas ut för någon annan prestation.

Fordonsförvaltningscentralen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enlig 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Avgifter för avslagsbeslut

Avgifter som avses i denna förordning tas ut också för beslut om avslag av ansökan.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 december 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Trafikråd
Matti Roine

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.