999/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om minskning av det garantibelopp som staten 1999 betalar till folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 december 1998 om minskning av det garantibelopp som staten 1999 betalar till folkpensionsanstalten (910/1998) 1 § 2 mom. och 2 §, sådana de lyder i lag 958/2003, som följer:

1 §

Folkpensionsanstalten svarar med sina egna medel för finansieringen av det i 1 mom. nämnda beloppet på 84 093 963 euro till utgången av 2007.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller till och med den 31 december 2007.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 125/2005
ShUB 23/2005
RSv 138/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.