997/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om storleken av arbetsgivares folkpensionsavgift 2006

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

I denna lag föreskrivs om storleken av arbetsgivares folkpensionsavgift enligt 3 § i folkpensionslagen (347/1956) år 2006.

2 §

Arbetsgivares folkpensionsavgift betalas på basis av den lön som avses i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963).

Folkpensionsavgiftens storlek är hos privata arbetsgivare och hos sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002)

1) 0,898 procent i avgiftsklass I,

2) 3,098 procent i avgiftsklass II,

3) 3,998 procent i avgiftsklass III.

Hos övriga arbetsgivare är folkpensionsavgiftens storlek 1,948 procent.

3 §

Avgiftsklassen för arbetsgivares folkpensionsavgift bestäms utifrån de normala avskrivningar som de har uppgivit i skattedeklarationen för beskattningen för det näst närmaste skatteåret före kalenderåret och som de har gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar och utifrån de löner som utgjort grund för folkpensionsavgiften under samma skatteår. Avgiftsklassen bestäms på basis av ovan nämnda löner och avskrivningar även då arbetsgivaren under skatteåret har varit befriad från arbetsgivares folkpensionsavgift. Har beskattning inte verkställts för skatteåret i fråga, används uppgifterna från beskattningen för det föregående skatteåret.

Till avgiftsklass II för arbetsgivares folkpensionsavgift hör privata arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet och som är skyldiga att betala inkomstskatt till staten samt i 4 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda näringssammanslutningar som bedriver affärsverksamhet, om beloppet av avskrivningarna är större än 50 500 euro och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som de utbetalat. Privata arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet och näringssammanslutningar som bedriver affärsverksamhet hör till avgiftsklass III, om beloppet av avskrivningarna är större än 50 500 euro och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som betalats ut. Övriga privata arbetsgivare hör till avgiftsklass I.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om privata arbetsgivare gäller på motsvarande sätt sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statliga affärsverk.

4 §

Arbetsgivares folkpensionsavgift betalas enligt den avgiftsklass som tillämpas på den finska arbetsgivaren också när denne betalar arbetsgivares socialskyddsavgift för en utländsk arbetsgivares räkning så som bestäms i 3 § 3 mom. i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och den tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift som betalas på basis av lön som utbetalas år 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 125/2005
ShUB 23/2005
RSv 138/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.