993/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 7 §, sådan den lyder i lag 526/2001, samt

ändras 1 § 2 mom., 4 § 4 mom. och 8 § 3 mom., av dem 1 § 2 mom. och 8 § 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 526/2001, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om de förbindelser som bolaget ger finns dessutom i lagen om statliga exportgarantier (422/2001), lagen om statliga fartygsgarantier (573/1972), lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973) och lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985).


4 §
Bolagets borgensverksamhet

Staten svarar för den borgen som bolaget beviljar och som avses i denna lag.

8 §
Statens förbindelser

Kapitalet av de krediter som avses i 3 och 4 § och som omfattas av den förbindelse som avses i 1 mom. 3 punkten får samtidigt vara utestående och kapitalet av borgen får samtidigt vara gällande till ett belopp av sammanlagt högst 2,6 miljarder euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 177/2005
EkUB 19/2005
RSv 152/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.