992/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 6 § 1 mom., samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 1239/2004, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 8 a § som följer:

2 §
Uppgifter

Om inte något annat följer av 3 § 1 mom. kärar och svarar bolaget på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, hos myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel samt svarar för statens förpliktelser i ärenden som gäller garantier och borgen enligt 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998) samt borgen enligt 4 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998).

6 §
Bolagets upplysningsplikt och tillsynen över bolaget

Bolaget skall till handels- och industriministeriet och arbetskrafts- och näringscentralen på dessas begäran lämna de upplysningar som är nödvändiga för behandlingen av ansökningar om understöd enligt lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000). Bolaget och dess revisorer skall också på handels- och industriministeriets begäran lämna ministeriet andra upplysningar som hör till bolagets verksamhetsområde eller som är nödvändiga för tillsynen över bolaget.


8 a §
Borgen för bolagets lån

Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerheter men annars på de villkor det bestämmer ställa statlig proprieborgen som säkerhet för inhemska och utländska lån som bolaget upptar och för att lånevillkoren uppfylls. I detta syfte får lån samtidigt vara utestående till ett kapital på sammanlagt högst 1,2 miljarder euro. Motvärdet av andra lån än lån i euro beräknas enligt den gällande kurs på euron som Europeiska centralbanken publicerar vid den tidpunkt när borgen ställs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 177/2005
EkUB 19/2005
RSv 152/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.