991/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om statsgarantifonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statsgarantifonden (444/1998) 4 och 6 §, av dem 4 § sådan den lyder i lag 424/2001, som följer:

4 §
Statens ansvar

Staten svarar för garantier och borgen som specialfinansieringsbolaget har gett och som avses i lagen om statliga exportgarantier (422/2001), lagen om statliga fartygsgarantier (573/1972), lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973) och lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985).

6 §
Fondlån till specialfinansieringsbolaget

Om specialfinansieringsbolagets verksamhet som avses i 4 § förorsakar finansieringsbrist, kan bolaget på ansökan få lån från statsgarantifonden utan att säkerhet krävs. Fondens direktion fattar beslut om lånevillkoren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 177/2005
EkUB 19/2005
RSv 152/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.