990/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 maj 2001 om statliga exportgarantier (422/2001) 6 §, 10 § 1 mom. och 11 § 2 mom. samt

fogas till 11 § ett nytt 3 mom. som följer:

6 §
Specialrisktagning

Exportgaranti kan beviljas för ett högriskland med stöd av en fullmakt som statsrådet av särskilda skäl har givit också då den risk som sammanhänger med exporten eller investeringar i utlandet, med finansieringen av exporten och investeringen eller med landet i fråga är så stor att exportgaranti inte kan beviljas utifrån normal riskprövning eller då exportgaranti beviljas på villkor som med tanke på riskprövningen avviker från de normala eller då i exportgarantistocken bildas en riskkoncentration som avser ett visst land eller en viss köpare, garant eller bransch.

10 §
Ansvarsgränser

Det sammanlagda ansvaret för exportgarantier och skyddsarrangemang får uppgå till högst 7 900 miljoner euro. Garantiansvaret för de exportgarantier som avses i 6 § får dock uppgå till högst 1 000 miljoner euro och garantiansvaret för de investeringsgarantier som avses i 5 § 2 mom. till högst 200 miljoner euro.


11 §
Beviljandet och administreringen av exportgarantier

Bolaget skall vid handläggningen och administreringen av exportgarantier iaktta förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

På bolagets personal tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när den handlägger ärenden enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 153/2005
EkUB 18/2005
RSv 151/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.