984/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 2 kap. 1 a och 1 d § i lagen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 1889 om verkställighet av straff (39/1889) 2 kap. 1 a § 1 mom. och 1 d § 6 mom., sådana de lyder, 1 a § 1 mom. i lag 703/1991 och 1 d § 6 mom. i lag 555/1990, som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om fängelsestraff och om förvandlingsstraff för böter

1 a §

Skall den dömde i straffanstalt samtidigt avtjäna flera fängelsestraff på viss tid som inte skall sammanläggas med varandra eller läggas till grund för ett gemensamt fängelsestraff samt jämte dem eller särskilt för sig förvandlingsstraff för böter, skall direktören för straffanstalten sammanräkna straffen till fullo. Ett sammanräknat fängelsestraff på viss tid får inte vara längre än tjugo år och ett förvandlingsstraff för böter inte längre än nittio dagar. Då fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter har sammanräknats skall den dömde anses först avtjäna förvandlingsstraffet.


1 d §

Utöver vad som i 35 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) föreskrivs om rätten för den som har dömts till förvandlingsstraff att betala sina böter efter det förvandlingsstraffet bestämdes har den som kommer till en straffanstalt för verkställighet av förvandlingsstraffet rätt att under de fem följande vardagarna betala hela det obetalda beloppet av de förvandlade böterna. Skall flera förvandlingsstraff verkställas, har den bötfällde rätt att betala sina böter också i fråga om ett enda förvandlingsstraff. Genom att betala bötesbeloppet befrias den dömde från att vidare avtjäna det förvandlingsstraff som det är fråga om.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna lag tillämpas även på förvandlingsstraff för böter där verkställigheten pågår när lagen träder i kraft.

RP 76/2005
LaUB 12/2005
RSv 121/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.