981/2005

Given i Helsingfors den 7 december 2005

Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 348/1994 och det sist nämnda i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för de offentligrättsliga prestationerna.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket tar ut fasta avgifter enligt avgiftstabellerna i bifogade bilagor, är

1) sjöfartsinspektionens prestationer samt prestationer i anslutning till mönstringar (bilaga 1),

2) lotsexamen, linjelotsexamen och östersjölotsexamen samt befrielser från skyldigheten att anlita lots och skyldigheten att tillhandahålla lotsningstjänster (bilaga 2),

3) prestationer i samband med fartygsregistret, prestationer med anknytning till främjandet av sjöfarten samt prestationer inom personaladministrationen (bilaga 3),

4) tidtabellsbunden förbindelsefartygstrafik (bilaga 4), samt

5) förbud eller begränsning som avses i 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996) (bilaga 5).

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket tar ut en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande prestationer utförda av sjöfartsinspektionen:

1) besiktningar och inspektioner om vilka bestäms eller föreskrivs i

a) förordningen om besiktning av fartyg (1123/1999),

b) förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (1307/1999),

c) förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg (65/2000),

d) förordningen om hyresbåtars säkerhet (438/1983),

e) statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg (635/1993),

f) lagen om tryckbärande anordningar (869/1999),

g) förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/1976),

h) förordningen om fartygs fribord i inrikestrafik (855/1988),

i) 1966 års internationella lastlinjekonventionen (FördrS 52/1968),

j) förordningen om marin utrustning (925/1998),

k) överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om lastlinjer på Östersjön (FördrS 26/1988), samt

l) trafikministeriets beslut om utrustningen av färjor på allmänna vägar och om tillsynen över färjdriften (221/1988),

m) förordningen om säkerhetsledningssystem för redare och ledningsarrangemang för säker drift av fartyg (66/1996),

2) fastställande av fartygs isklass,

3) inspektion för konstaterande av att fartyget har i 5 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) avsedd dubbelbotten, samt

4) inspektion i de fall som avses i 21 a § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995),

5) sjöfartsskyddsutredningar av hamnanläggningar, godkännande av hamnanläggningarnas skyddsplaner och besiktigande av fartyg enligt vad som föreskrivs i 4 § 1 punkten i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem (485/2004) och kontroller i de fall som avses i den nämnda lagens 21 § 2 mom.,

6) kontroller i de fall som avses i 24 § 1 mom. i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004),

7) kontroller i de fall som avses i 32 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005),

8) godkännande av hamnområdets säkerhetsutredning och kontroll av hamnverksamheten samt beviljande av undantag enligt statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005), samt

9) bedömning av kvalitetssystemet för läroanstalter för sjöfartsyrken.

Grunden för timdebitering enligt självkostnadsvärdet är de kostnader dividerade med antalet fakturerade arbetstimmar som hänför sig till besiktningar och inspektioner, kontroll av redarens säkerhetsledningssystem och fartygets ledningsarrangemang, genomförande av skyddsbedömningar av hamnanläggningar och godkännande av skyddsplaner, godkännande av hamnområdets säkerhetsutredning, kontroll av hamnverksamheten och beviljande av undantag samt bedömning av kvalitetssystem för sjöfartsläroanstalter. Av kunden faktureras endast de egentliga besiktnings- och inspektionstimmar och övriga arbetstimmar som utförts på fartyget, på varvet, hos redaren, i hamnanläggningen, vid kontrollbesök som hänför sig till de kontrollåtgärder som avses i 22-30 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar, i hamnområdet, i en sjöfartsläroanstalt samt vid Sjöfartsverket då kunden varit närvarande samt de ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän som hänför sig till dem.

Timdebiteringen för fartyg i utrikestrafik är 228 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 114 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme. Timdebiteringen för fartyg i inrikestrafik och fiskefartyg samt fritidsbåtar är 166 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 83 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme. Timdebiteringen för godkännande av de ritningar som hör till grundbesiktningen av fartyg i utrikestrafik samt annat material som hör till dem är 72 euro för varje påbörjad timme.

Timdebiteringen för de prestationer gällande hamnanläggningar och hamnområden som avses ovan i 1 mom. 5 och 8 punkten är 228 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 114 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme.

Om arbetet har utförts under annan tid än den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk, tas timdebiteringen ut förhöjd med 50 procent.

Om arbetet av orsaker som inte beror på inspektören eller kontrollören inte har kunnat utföras inom den överenskomna tiden eller arbetet helt annulleras uppbärs 50 procent av timdebiteringen samt ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Sjöfartsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) planerings-, byggnads- och byggherreuppdrag, undersökningar, mätningar, lodningar, ramningar och övriga arbetsprestationer som hör till Sjöfartsverkets verksamhetsområde,

2) transport, bogsering, assistans eller någon annan arbetsprestation som på uppdrag utförs av Sjöfartsverkets fartyg, fordon eller moderfartygsexpeditioner,

3) uthyrning av Sjöfartsverkets fastighetsförmögenhet, med undantag av statens jordegendom,

4) säkerhetsanordningar för sjöfarten,

5) tryckalster och övrigt informationsmaterial,

6) kopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar samt andra avskrifter, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom., samt

7) andra prestationer som Sjöfartsverket utför på uppdrag.

Sjöfartsverket bestämmer om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter på det sätt som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen.

5 §
Bestämmelser om uttagande av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte kompletterats tas en sådan andel av avgiften enligt bilagan ut som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För jakande och nekande beslut tas en lika stor avgift ut, om inte något annat bestäms.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återförvisat för behandling avdras det belopp som tagits ut för Sjöfartsverkets tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2007.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgiften ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 7 december 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Sjöfartsråd
Sirkka-Heleena Nyman

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.