977/2005

Given i Helsingfors den 8 december 2005

Statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs:

1 §
Delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven

I samband med handels- och industriministeriet finns en delegation för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven med syfte att

1) utveckla samarbetet gällande övervakningen av produkter och förhållanden,

2) främja tillförlitligheten och den internationella godtagbarheten hos det ackrediteringssystem som betjänar olika förvaltningsområden och som avses i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005) samt hos tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) följa och utvärdera övervakningen av produkter och förhållanden samt lägga fram förslag till utvecklande och samordning av övervakningsverksamheten,

2) främja samarbetet mellan övervakningsmyndigheterna och deras intressentgrupper,

3) följa hur ackrediteringssystemet fungerar och lägga fram förslag om hur det kan utvecklas,

4) följa hur tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven fungerar och lägga fram förslag om hur de kan utvecklas,

5) främja det internationella samarbetet gällande övervakningen av produkter och förhållanden samt ackrediteringssystemet och tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven,

6) lägga fram förslag om ordnande av utbildnings- och informationsverksamhet,

7) sköta andra uppgifter som särskilt ålagts delegationen.

3 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder på framställning av handels- och industriministeriet.

Delegationen består av en ordförande och en vice ordförande samt högst 20 andra medlemmar som har personliga suppleanter.

Medlemmarna skall representera instanser som är viktiga med tanke på övervakningen av produkter och förhållanden samt bedömningen av överensstämmelse med kraven. I delegationen skall sakkunskap inom förvaltningen och näringslivet samt hos konsumenterna och bedömningsorganen vara representerad.

Om ordföranden, vice ordföranden eller någon annan medlem eller suppleant i delegationen avgår under mandatperioden, skall handels- och industriministeriet utse en ny medlem i stället för den avgående för den återstående mandatperioden.

4 §
Organisering av verksamheten

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner och utöva beslutanderätt i dem. Delegationen utser inom sig en ordförande för varje sektion.

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga.

Delegationen kan tillsätta arbetsgrupper för beredning av ärenden.

Delegationen kan utse en eller flera sekreterare.

I fråga om resekostnadsersättningar tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven, som har tillsatts med stöd av förordningen om konstaterande av kompetensen hos organ för testning, kontroll, certifiering och kalibrering (1568/1991) för tiden mellan 5 april 2004 och 4 april 2007, fortsätter sin verksamhet till utgången av sin mandatperiod.

Helsingfors den 8 december 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.