975/2005

Given i Helsingfors den 8 december 2005

Statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) och 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I enlighet med artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan rådets förordning om gårdsstöd, betalas produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kommissionens förordning III kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning om gårdsstöd när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

3) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter om tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning om gårdsstöd,

4) rådets förordning (EG) nr 1673/2000 rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion,

5) blandat växtbestånd blandade växtbestånd som består av säd och proteingrödor och som besåtts i enlighet med artikel 11 i kommissionens förordning III,

6) åkerareal mark som utnyttjas för vegetabilieproduktion och areal som är föremål för arealuttag, eller areal som uppfyller kraven på god jordbrukssed och goda miljöförhållanden enligt artikel 5 i rådets förordning om gårdsstöd, eller areal som täcks av växthus eller av annat fast eller rörligt skydd,

7) jordbrukare en jordbrukare som avses i artikel 2 i rådets förordning om gårdsstöd,

8) konstaterad åkerareal den åkerareal som jordbrukaren uppgett eller som konstaterats vid en eventuell övervakning, dock mindre än de ovan nämnda åkerarealerna,

9) kviga ett hondjur av nötkreatur som är minst åtta månader och som ännu inte har kalvat,

10) diko ett nötkreatur av köttras eller som är framavlat genom en korsning med en köttras och som har kalvat minst en gång, som används enbart till produktion av kalvar och vars kalvar föds upp för köttproduktion eller för att utöka dikoproduktionen och som i nötdjursregistret har antecknats som diko,

11) köttras andra än de nötkreatursraser som nämns i bilaga 1 till denna förordning, samt med

12) nötdjursregister det system för identifiering och registrering av nötkreatur som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 och jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur (7/1999).

2 kap.

Produktionsbidrag för jordbruksgrödor

3 §
Grödor som berättigar till stöd

Stödberättigande grödor är höstråg, höstvete, rågvete, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solrosor, sojaböna, ärter med undantag av trädgårdsärter, bondböna, sötlupin, oljelin, spånadslin och fiberhampa samt de blandade växtbestånd som avses i 2 § 5 punkten.

4 §
Beloppet av produktionsbidraget

I fråga om åkerareal som används för odling av stödberättigande grödor beviljas produktionsbidrag för jordbruksgrödor till ett belopp av högst 50 euro per hektar.

Produktionsbidrag för jordbruksgrödor kan beviljas till ett belopp av högst 5,8 miljoner euro. Om det belopp av produktionsbidrag för jordbruksgrödor som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks produktionsbidraget proportionellt med hänsyn till överskridningen.

5 §
Förutsättningar för att produktionsbidrag för jordbruksgrödor skall beviljas

För att produktionsbidrag skall beviljas förutsätts att den sammanlagda åkerareal för odling av stödberättigande grödor som jordbrukaren uppgett eller som konstaterats vid en eventuell övervakning utgör minst 15 procent av den konstaterade åkerarealen.

I fråga om enskilda grödor kan produktionsbidrag beviljas för högst 50 procent av den konstaterade åkerarealen.

Berättigad till produktionsbidrag för jordbruksgrödor är inte sådan åkerareal för höstråg, rågvete, höstvete, höstrybs och höstraps som har använts för att uppfylla kravet på minimiareal för växttäcke enligt 16 § 1 mom. 2 punkten i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000).

6 §
Särskilda bestämmelser om fiberhampa och sötlupin

Stödberättigande sorter som odlas för produktion av fiberhampa är de sorter som odlas för fiberproduktion vilka räknas upp i bilaga II till kommissionens förordning I. För produktion av fiberhampa skall det ingås ett avtal eller åtagande som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1673/2000. Jordbrukaren skall bevara växtbeståndet för fiberhampa tills den skyldighet att kontrollera halten av tetrahydrokannabinol som föreskrivs i artikel 33.1 i kommissionens förordning I har fullgjorts.

Sorter av sötlupin som berättigar till produktionsbidrag är de sorter som avses i artikel 2.5 i kommissionens förordning III och av vilkas frön högst fem procent är bittra.

För produktion av fiberhampa skall det ingås ett avtal eller åtagande enligt artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1673/2000, ett avtal inom stöd för energigrödor med tillhörande säkerheter enligt artikel 26 i kommissionens förordning III, ett avtal om non food-produktion med tillhörande säkerheter enligt artikel 147 i kommissionens förordning III eller ett utsädesavtal med en fröhandel.

3 kap.

Produktionsbidrag för nötkreatur

7 §
Beloppet av produktionsbidraget

Produktionsbidrag för dikor kan beviljas till ett belopp av högst 200 euro för varje stödberättigande diko och kviga per år. Produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur som slaktas kan beviljas till ett belopp av högst 80 euro per slaktat djur.

Produktionsbidrag för dikor kan beviljas till ett belopp av högst 7,0 miljoner euro, och produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur som slaktas kan beviljas till ett belopp av högst 3,1 miljoner euro. Om det belopp av produktionsbidrag som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks produktionsbidraget proportionellt med hänsyn till överskridningen.

8 §
Förutsättningar för att produktionsbidrag för dikor skall beviljas

Produktionsbidrag beviljas för dikor och kvigor som är av köttras till minst 50 procent. Produktionsbidraget fastställs på basis av det genomsnittliga antalet stödberättigande dikor och kvigor som enligt nötdjursregistret varit i jordbrukarens besittning under tiden den 1 januari―31 december 2006, de nämnda dagarna inberäknade. Av det sammanräknade genomsnittliga antalet dikor och kvigor som ligger till grund för beviljande av produktionsbidrag får högst 40 procent vara kvigor.

Det genomsnittliga antalet dikor och kvigor fås genom att de stödberättigande dagarna för de enskilda djuren räknas samman och summan divideras med talet 365. Det sammanräknade genomsnittliga antalet dikor och kvigor som ligger till grund för beviljande av produktionsbidrag beräknas med en decimals noggrannhet.

De dikor och kvigor som berättigar till produktionsbidrag skall vara märkta och registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 och jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur (7/1999).

9 §
Förutsättningar för att produktionsbidrag för slaktade handjur och kvigor av nötkreatur skall beviljas

Produktionsbidrag beviljas för handjur av nötkreatur som slaktats under tiden den 1 januari–31 december 2006, de nämnda dagarna inberäknade, och som har en slaktvikt på minst 330 kilogram, och på motsvarande sätt för kvigor som har en slaktvikt på minst 210 kilogram.

För att produktionsbidrag skall beviljas förutsätts att

1) djuret har märkts och registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 och jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur (7/1999),

2) det slakade djuret har varit i jordbrukarens besittning utan avbrott minst 60 dygn under de 90 dygnen före slaktningen,

3) djuret har slaktats i ett av Livsmedelsverket godkänt slakteri eller på en av de kommunala tillsynsmyndigheterna godkänd slaktplats, och att slaktuppgifterna har rapporterats till nötdjursregistret, samt att

4) djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som livsmedel.

För en kropp som helt kasserats i samband med slaktningen betalas inget produktionsbidrag. Om kroppen av ett djur har kasserats delvis berättigar kroppen till produktionsbidrag, om dess totala vikt, den kasserade delen inberäknad, uppgår till den minimivikt som föreskrivs i 1 mom.

Om kroppen, på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, har kasserats så att det till producenten har betalats en slaktdjurslikvid, omfattas kroppen av stödet. Om ett djur dör under transporten eller i slakteriets ladugård, omfattas det inte av stödet.

4 kap.

Ikraftträdande

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

NÖTKREATURSRASER SOM INTE BETRAKTAS SOM KÖTTRASER
Angler Rotvieh (Angeln) - Rød dansk maelkerace (RDM)
Ayrshire
Armoricaine
Bretonne Pie-Noire
Friesian: Fries Holland (FH), Francaise frisonne pie-noire (FFPN), British Friesian, Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona Italiana, Frisona Espanola, Zwartbonten van Belgie/Pie-noire de Belgique, Sørtbrøget dansk maelkerace (SDM), Deutsche Schwartzbunte, Swartzbunte Milchrasse (SMR)
Groninger Blaarkop
Guernsey
Jersey
Malkeborthorn
Reggiana
Valdostana Nera
Östfinsk boskap
Västfinsk boskap
Nordfinsk boskap

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.