968/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 136 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 136 § 3 mom., sådant det lyder i lag 707/1997, och

fogas till 136 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lagarna 1565/1995 och 716/2004, ett nytt 4 mom. som följer:

136 §
Beskattningens övre gräns

De inkomstskatter som fastställs enligt denna lag sänks, om en person som är bosatt i Finland

1) från en främmande stat får förvärvsinkomst som enligt ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning skall beskattas bara i den främmande staten,

2) får även annan skattepliktig förvärvsinkomst, och om

3) det sammanlagda beloppet av personens inkomstskatter i Finland på dessa inkomster och de inkomstskatter som i utlandet betalas på den i 1 punkten nämnda inkomsten är högre än i det fall att hela förvärvsinkomsten hade varit sådan inkomst som beskattas endast i Finland eller får beskattas i Finland.

I de fall som avses i 3 mom. fastställs inkomstskatten till ett belopp som tillsammans med skatten till utlandet på den nämnda inkomsten motsvarar den inkomstskatt som den skattskyldige varit skyldig att betala om hela förvärvsinkomsten hade varit sådan inkomst som beskattas endast i Finland eller får beskattas i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2006.

RP 172/2005
FiUB 30/2005
RSv 158/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.