964/2005

Given i Helsingfors den 7 december 2005

Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter för Kommunikationsverkets offentligrättsliga prestationer som gäller radioförvaltningen.

2 kap.

Frekvensavgifter

2 §
Allmänna grunder för bestämmande av frekvensavgiften

Kommunikationsverket tar ut en i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedd avgift som avviker från prestationens självkostnadsvärde när verket beviljar den i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) avsedda rätt till innehav och användning av radiosändare eller tillståndspliktiga radiosändare för radionät, radiosystem eller radiostationer (radiotillstånd).

Kommunikationsverket skall vid bestämmande av frekvensavgiften på ett nedan närmare reglerat sätt beakta

1) den frekvensmängd som anvisats för användning,

2) den tekniska och ekonomiska användbarheten hos de anvisade frekvenserna,

3) arten och trafikslaget i fråga om frekvensernas användningsrätt,

4) det frekvensområde som anvisats för användning,

5) referensbandets bredd,

6) storleken och belastningen på radiosystemets område med användningsrätt,

7) antalet invånare på området,

8) radiosändarens effekt,

9) antalet radiosändare,

10) vilken radioanläggningsgrupp radiosändaren hör till,

11) tidpunkten då frekvensernas användningsrätt trätt i kraft.

3 §
Koefficienter och kalkylmässiga storheter

En enskild frekvensavgift uträknas med hjälp av följande koefficienter, kalkylmässiga storheter och begrepp:

1) Frekvensmängden (B) är storheten för den frekvensmängd som anvisats. Vid bestämning av frekvensmängden beaktas i fråga om de radioanläggningsgrupper som avses nedan i 5 punkten dessutom arten av frekvensernas användningsrätt.

2) Radiofrekvensernas relativa bandbredd är den anvisade frekvensmängdens förhållande till referensbandets bredd eller kubikruten eller åttonde roten av den använda frekvensmängdens förhållande till referensbandets bredd.

3) Referensbandets bredd är 25 kHz, med undantag för radiolänksändare över 960 MHz, som har en referensbandsbredd om 14 MHz.

4) Grundavgiften är en kalkylerad storhet som är fastställd för användningsrätten för en frekvensmängd av referensbandets storlek. Storheten används vid bestämmande av frekvensavgiften för en radiosändare. Grundavgiften uppgår till 1 295,50 euro.

5) Koefficienten för användningsrätt (Kj) är en koefficient på basis av vilken användningsrättens art beaktas vid fastställande av frekvensmängden. Frekvensmängden för de i denna punkt avsedda radioanläggningsgrupperna bestäms så att den för användning anvisade frekvensmängden multipliceras med en koefficient för användningsrätt som bestämts utifrån användningsrättens art. Om frekvenserna har anvisats genom olika användningsrätter, är frekvensmängden summan av de på detta sätt uträknade frekvensmängderna.

Koefficienterna för användningsrätten är följande:

Radioanläggningsgrupp Användningsrätt Kj
1) radiolänksändare under 960 MHz, länksändare för överföring av ljudradioprogram, privata radionät (PMR), personsökningsnät, system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring och andra maritima radiosystem än fartygs radiostationer. Nationell kanal med ensamrätt 53
Lokal kanal med ensamrätt 23
Nationell kanal för begränsad användargrupp 2
Lokal samkanal 1
Nationell Samkanal 0,4
2) sändare för radiostyrning Nationell kanal med ensamrätt 58
Lokal kanal med ensamrätt 28
Nationell kanal för begränsad användargrupp 2
Lokal samkanal 1
Nationell samkanal 0,4
3) radiolänksändare över 960 MHz Nationell kanal med ensamrätt 53
Lokal kanal med ensamrätt 23
Nationell kanal för begränsad användargrupp 2
Lokal samkanal 1
Nationell samkanal 0,01

6) Trafikslagskoefficienten (Kslag) bestäms utifrån trafikslaget för de radiofrekvenser som anvisats tillståndshavaren. Trafikslagskoefficienterna är följande:

Radiosändare på vilka koefficienten tillämpas Trafikslag Kslag
fartygs radiostationer, luftfarkosts radiostationer och bärbara radiosändare för luftfart Satellitfrekvenser 20
Maritima MF- och HF-frekvenser 15
Maritima VHF-, nöd- och navigeringsfrekvenser samt andra än VHF-frekvenser inom sjöfart och luftfart 15
MF- och HF-frekvenser inom luftfart 15
VHF- och nödfrekvenser inom luftfart 15
Maritima och övriga UHF-frekvenser 7
Navigeringsfrekvenser inom luftfart 3

7) Frekvensbandskoefficientens (K1) storlek bestäms utifrån det frekvensområde som anvisats för tillståndshavarens radiosändare eller de tillståndspliktiga radiosändarna i ett radionät, radiosystem eller en radiostation. Om det har anvisats frekvensområden vilkas frekvensbandskoefficient är av olika storlek tillämpas den största av koefficienterna för dessa områden. Frekvensbandskoefficienterna är följande:

Radiosändare på vilka koefficienten tillämpas Frekvensområde K1
mobilnät, radiosystem i ett fast trådlöst accessnät, myndighetsnät (VIRVE), GSM-R-radiosystemet för järnvägarna, radiosändare för masskommunikationsnät, privata radionät (PMR), personsökningsnät, sändare för radiostyrning, radiomikrofonsändare, system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring, satellitjordstationer, radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram, radiolänksändare över 960 MHz, andra maritima radiosystem än fartygs radiostation, luftfartsradioanläggningar som används på markytan, fasta HF-sändare, andra radarstationer än fartygs eller luftfarkosts radarstationer, radiosondsystem och de i 10 § 1 mom. 4 punkten avsedda radiosändarna. 0 - 28 MHz 0,2
28,001 - 87,5 MHz 0,6
87,501 - 108 MHz 0,9
108,001 - 146 MHz 1,0
146,001 - 174 MHz 1,0
174,001 - 380 MHz 1,0
380,001 - 470 MHz 1,0
470,001 - 862 MHz 0,8
862,001 - 960 MHz 0,8
960,001 - 3100 MHz 0,6
3100,001 - 10700 MHz 0,45
10700,001 - 19700 MHz 0,4
19700,001 - 39500 MHz 0,35
Över 39500 MHz 0,2

8) Täckningsområdeskoefficienten (K2) bestäms enligt det område med användningsrätt som anvisats en tillståndshavares radiosystem. Dess storlek är 1 om användningsrätten täcker hela Finland. Täckningsområdeskoefficienten för ett regionalt begränsat område med användningsrätt utgörs av summan av arealerna för området med användningsrätt och radiosystemets skyddsområde dividerat med Finlands areal.

9) Ett skyddsområde består av en 20 kilometer bred zon som omringar det område med användningsrätt som anvisats ett radiosystem. Ett skyddsområde omfattar dock inte havsområden eller områden som överskrider riksgränsen. Skyddsområde är inte heller ett sådant område som sträcker sig in på ett område med användningsrätt som anvisats en innehavare av tillstånd för ett annat motsvarande radiosystem, om användningen av frekvenser sinsemellan koordineras av tillståndshavarna. Skyddsområdet tillämpas inte vid bestämmandet av täckningsområdeskoefficienten för ett radiosystem i ett fast trådlöst accessnät.

10) Tätortskoefficienten (K4) bestäms enligt var området med användningsrätt och skyddsområdet för tillståndshavarens radiosystem eller radiosändarens användningsplats är belägna. Om radiosystemets område med användningsrätt eller skyddsområde sträcker sig över områden vilkas tätortskoefficienter är av olika storlek tillämpas den största av områdenas koefficienter. Tätortskoefficienterna är följande:

Radiosändare på vilka koefficienten tillämpas Område K4
privata radionät (PMR), personsökningsnät, sändare för radiostyrning, radiomikrofonsändare, system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring, radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram, radiolänksändare över 960 MHz, andra maritima radiosystem än fartygs radiostation, luftfartsradioanläggningar som används på markytan, amatörradiostationer med ökad sändningseffekt, övriga amatörradiosändare som kräver specialtillstånd och andra radarstationer än fartygs eller luftfarkosts radarstationer. 1) Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla 1,2
2) Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Lahtis, Kuopio, Jyväskylä Björneborg, Villmanstrand, Vasa, Kotka, Joensuu, Tavastehus, S:t Michel Borgå, Hyvinge, Träskända, Raumo, Lojo, Nurmijärvi, Karleby, Kajana Rovaniemi, Tusby, Jyväskylä landskommun, Seinäjoki, Kyrkslätt, Kouvola, Kervo 1,1
3) Annan kommun eller hela Finland 1,0

11) Invånarantalskoefficienten (Kinv) bestäms utifrån hur många invånare som finns inom radiosändarens täckningsområde i Finland i förhållande till Finlands befolkning. Invånarantalskoefficienterna är följande:

Radiosändare på vilka koefficienten tillämpas Invånarantal av befolkningen högst % Kinv
Radiosändare i masskommunikationsnätet 0,1 0,2
1 0,4
10 0,6
20 0,8
100 1,0

12) Effektkoefficienten (K5) bestäms utifrån strålningseffekten hos masskommunikationsnätets radiosändare och utifrån den genomsnittliga sändningseffekten för en fast HF-sändare och en annan radarstation än ett fartygs eller en luftfarkosts radarstation. Om det har anvisats flera genomsnittliga sändnings- eller strålningseffekter för en radiosändare eller en radiostation tillämpas den högsta effektkoefficienten. Effektkoefficienterna är följande:

Radiosändare på vilka koefficienten tillämpas Effekt K5
radiosändare i masskommunikationsnät, fasta HF-sändare och andra radarstationer än fartygs eller luftfarkosts radarstationer 0 - 0,001 kW 0,1
0,00101 - 0,01 kW 0,2
0,0101 - 0,1 kW 0,4
0,101 - 0,3 kW 0,5
0,301 - 1,0 kW 0,7
1,001 - 10,0 kW 0,9
Över 10 kW 1,1

13) Systemkoefficienten A (K6) bestäms utifrån den radioanläggningsgrupp som används enligt följande tabell:

Radioanläggningsgrupp K6
1) mobilnät 1,0
2) radiosystem i fast trådlöst accessnät 0,5
3) myndighetsnät (VIRVE) 1,0
4) GSM-R-radiosystem för järnvägarna 1,0
5) system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring 0,4
6) okoordinerade satellitjordstationer 1,0
7) koordinerade satellitjordstationer 3,0
8) radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram 1,3

14) Systemkoefficient B (K6) bestäms i enlighet med det graderade antalet mobila radiosändare som hör till systemet så att viktkoefficienten för de mobila radiosändarna är 0,25. De systemkoefficienter som bestäms utifrån det graderade antalet mobila radiosändare är följande:

Radiosändare på vilka koefficienten tillämpas Antal mobila anläggningar Graderat ant. (antg) K6 (0,25 · antg)
privata radionät (PMR), personsökningsnät, radiomikrofonsändare, andra maritima radiosystem än fartygs radiostationer och luftfartsradioanläggningar som används på markytan 1 1 0,25
2 - 4 2 0,5
5 - 8 5 1,25
9 - 14 9 2,25
15 - 24 15 3,75
25 - 34 25 6,25
35 - 44 35 8,75
45 - 59 45 11,25
60 - 79 60 15
80 - 99 80 20
100 - 124 100 25
125 - 149 125 31,25
150 eller flera 150 37,5

15) Systemkoefficienten för sändare för radiostyrning C (K6) bestäms utifrån antalet mobila anläggningar och viktkoefficienten 0,25 i enlighet med formel K6 = ant 0,25. Dess största värde är dock 25.

16) Grundavgiftskoefficienten (S) är en koefficient relaterad till radiosystemet eller radioanläggningsgruppen, med vilken effekten av den grundavgift som avses i 4 punkten ställs i relation till frekvensavgiftens storlek. Grundavgiftens koefficienter är följande:

Radioanläggningsgrupp S
1) mobilnät 0,715
2) radiosystem i fast trådlöst accessnät 1
3) myndighetsnät (VIRVE) 0,715
4) GSM-R-radiosystem för järnvägarna 1
5) radiosändare för masskommunikationsnät 0,36
6) privata radionät (PMR), 0,043
7) personsökningsnät 0,046
8) sändare för radiostyrning 0,043
9) radiomikrofonsändare 0,035
10) system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring 0,045
11) satellitjordstationer 0,15
12) radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram 0,046
13) radiolänksändare över 960 MHz 0,156
14) amatörradiosändare 0,014
15) amatörradiostationer med ökad sändningseffekt 0,004
16) övriga amatörradioasändare som förutsätter specialtillstånd 0,008
17) fartygs och luftfarkosters radiostationer 0,001
18) bärbar radiosändare för luftfart 0,001
19) andra maritima radiosystem än fartygs radiostationer 0,046
20) luftfartsradioanläggning som används på markytan 0,062
21) fasta HF-sändare 0,037
22) andra radarstationer än ett fartygs eller en luftfarkosts radarstation 0,31
23) radiosondsystem 0,1

17) Startkoefficienten (K3) bestäms för tillståndshavarens GSM-mobilnät, UMTS-mobilnät, bredbandiga digitala mobilnät i 450 MHz-bandet, myndighetsnät (VIRVE) och GSM-R-radiosystem för järnvägarna vid ingången av den tidpunkt frekvensernas användningsrätt börjar. Startkoefficienterna är följande:

Faktureringsår K3
Det första 0,1 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet
0,2 övriga
Det andra 0,1 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet
0,2 övriga
Det tredje 0,2 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet
0,2 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
0,4 övriga
Det fjärde 0,2 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet
0,4 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
0,6 övriga
Det femte 0,4 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet
0,6 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
0,8 övriga
Det sjätte 0,4 UMTS-mobilnät
0,6 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet
0,8 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
1 övriga
Det sjunde 0,6 UMTS-mobilnät
0,8 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet
1 övriga
Det åttonde 0,8 UMTS-mobilnät
1 övriga
Det nionde eller senare 1

På ändringar i frekvensmängd och områden med användningsrätt som anvisats en tillståndshavare tillämpas samma startkoefficient som på den frekvensmängd och det område med användningsrätt som redan är i användning. Startkoefficienten är 0,2 för ett sådant nät eller system som används i forsknings- och utvecklingsverksamhet och som beviljats ett radiotillstånd som avses i 19 § 5 mom. i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar.

4 §
Frekvensavgift för mobilnät och vissa andra radionät

Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av tillståndspliktiga radiosändare i basstationer för mobilnät, radiosystem i fasta trådlösa accessnät, myndighetsnät (VIRVE) eller GSM-R-radiosystem för järnvägarna. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

1) mobilnät K1· K2· K3·K6· (frekvensmängd /25 kHz)·S·1295,50 €
2) radiosystem i fast trådlöst accessnät K1· K2·K6· (frekvensmängd /25 kHz)·S·1295,50 €
3) myndighetsnät (VIRVE) K1· K2· K3·K6· (frekvensmängd /25 kHz)·S·1295,50 €
4) GSM-R-radiosystem för järnvägarna K1·K2· K3·K6· (frekvensmängd /25 kHz) ·S·1295,50 €
5 §
Frekvensavgift för radiosändare i masskommunikationsnätet

Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten att inneha och använda tillståndspliktiga radiosändare i masskommunikationsnät. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

K1· K5· Kinv· S·1295,50 €.

6 §
Frekvensavgift för ett privat radiosystem

Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av tillståndspliktiga radiosändare i ett privat radiosystem. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

Frekvensavgiften för basstation i privat radionät (PMR) och personsökningsnät räknas ut enligt nät och antennplats.

I fråga om sändare för radiostyrning som fungerar inom olika frekvensområden och olika kommuner räknas frekvensavgiften ut separat.

Frekvensavgiften för radiomikrofonsändare som fungerar inom olika frekvensområden räknas ut separat enligt nät. Utan hinder av vad som bestäms i 3 § 1 punkten anses den kanalbredd för radiomikrofonsändaren som fastställts i radiotillståndet som radiomikrofonsändarens frekvensmängd vid bestämning av avgiften.

Utan hinder av vad som bestäms i 3 § 2 och 5 punkten uträknas radiofrekvensernas relativa bandbredd, som anvisats för de i 1 mom. 1-3 punkten avsedda radiosystemen, separat från frekvensmängden för nationella kanaler med ensamrätt, frekvensmängden för lokala kanaler med ensamrätt samt den sammanlagda frekvensmängden för den begränsade användargruppens nationella kanaler och nationella och lokala samkanaler, om radiosystemet har anvisats radiokanaler med olika användningsrätt.

7 §
Frekvensavgift för amatörradiosändare

Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av en tillståndspliktig amatörradiosändare eller radiosändare i en amatörradiostation. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

1) radioamatörsändare S·1295,50 €
2) radioamatörstation med ökad sändningseffekt K4· (frekvensmängd/25 kHz) ·S·1295,50 €
3) annan radioamatörsändare som förutsätter specialtillstånd K4· (frekvensmängd/25 kHz) ·S·1295,50 €

Kommunikationsverket får ta ut endast en årlig frekvensavgift, även om radiotillståndet berättigar till innehav och användning av flera i 1 mom. 1 punkten avsedda amatörradiosändare.

Frekvensavgiften för en amatörradiosändare som kräver specialtillstånd räknas ut på basis av de anvisade sändningsfrekvenserna.

8 §
Frekvensavgift för radiolänksändare och satellitjordstation

Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av tillståndspliktiga radiosändare i en satellitjordstation, tillståndspliktig radiolänksändare eller tillståndspliktig länksändare för överföring av ljudradioprogram. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

9 §
Frekvensavgift för radiosändare inom sjöfart och luftfart

Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av en tillståndspliktig radiostation inom sjöfart eller luftfart eller radiosändare i ett radiosystem inom sjöfart eller luftfart. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

Frekvensavgiften för fartygs och luftfarkosts radiostation och bärbara radiosändare för luftfart bestäms enligt trafikslag.

Frekvensavgiften för andra maritima radiosystem än fartygs radiostation samt för basstation för luftfartsradioanläggning som används på markytan räknas ut enligt system och antennplats.

10 §
Frekvensavgift för andra radiosändare

Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av annan tillståndspliktig radiosändare eller andra tillståndspliktiga radiosändare i ett radiosystem eller en radiostation än de radiosändare som avses i 4-9 §. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

1) fast HF-sändare K1· K5· (frekvensmängd/25 kHz)·S·1295,50 €
2) annan radarstation än ett fartygs eller en luftfarkosts radarstation K1·K4·K5· S·1295,50 €
3) radiosondsystem K1· (frekvensmängd/25 kHz) ·S·1295,50 €
4) annan än ovan i denna paragraf eller i 4-9 § avsedd tillståndspliktig radiosändare K1·0,015·1295,50 €

Frekvensavgiften för en fast HF-sändare bestäms enligt antennplats.

11 §
Kortvarig frekvensavgift, ändring av användningsrätten och minimiavgift

Kommunikationsverket tar ut en kortvarig frekvensavgift för en av verket för mindre än ett år beviljad rätt till innehav och användning av en i 4-10 § avsedd radiosändare. Frekvensavgiftens storlek är den i 4-10 § bestämda årliga frekvensavgiften multiplicerad med relationstalet för antalet användningsdygn och 365, dock minst en fjärdedel av den årliga frekvensavgiftens belopp och alltid minst 16 euro.

Om Kommunikationsverket ändrar den i 4-10 § eller 1 mom. avsedda rätten till innehav eller användning av en radiosändare under den tid radiotillståndet är giltigt, så att den inverkar förstorande på grunderna för bestämmande av frekvensavgiften tas frekvensavgiften ut även för den ändrade rätten. Tilläggsbeloppet för frekvensavgiftens innevarande avgiftsperiod tas dock ut dygnsvis endast för den återstående delen.

Utan hinder av vad som bestäms ovan i 4-10 § är minimibeloppet för frekvensavgiften 16 euro.

12 §
Frekvensreserveringsavgift

För sådan reservering av radiofrekvenser som avses i 9 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar tar Kommunikationsverket ut en lika stor avgift som för den i 4-11 § i denna förordning avsedda rätten till innehav och användning av radiosändare, så att frekvensavgift även tas ut för belopp under 16 euro eller under en fjärdedel av den årliga frekvensavgiften.

Om reserveringen förfaller på grund av att radiotillstånd beviljas för innehav och användning av en radiosändare, görs avdrag enligt detta moment från den årliga med stöd av 4-10 § bestämda frekvensavgiften för radiosändare det första året eller från den med stöd av 11 § 1 mom. bestämda kortvariga frekvensavgiften för radiosändare. Avdragets storlek är den i 4-10 § bestämda frekvensavgiften multiplicerad med relationstalet för å ena sidan differensen i antal dygn mellan frekvensreserveringens giltighetstid och den faktiska giltighetstid som berodde på att reserveringen förföll och å andra sidan 365.

Till frekvensavgiften för frekvensreserveringen räknas dock inte mobila stationer i privata radionät (PMR), i personsökningsnät, i annat maritimt radiosystem än ett fartygs radiostation eller i en luftfartsradioanläggning som används på markytan. Om det inte till ett nät eller system hör annat än mobila stationer uträknas frekvensavgiften för frekvensreserveringen utifrån en mobil station.

3 kap.

Radioförvaltningens övriga avgifter

13 §
Examensavgift

Kommunikationsverket tar ut en i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd fast examensavgift för deltagande i en examen för radiokommunikation. Avgifterna är följande:

1) allmän behörighetsexamen för radiooperatörer inom sjöfarten eller allmän examen för radiotelefonister 75,70 euro,

2) begränsad behörighetsexamen för radiooperatörer inom sjöfarten eller radioexamen för högsjöskeppare eller begränsad examen för radiotelefonister 67,30 euro,

3) radioexamen för kustskeppare 45,40 euro,

4) allmän eller begränsad kompetensexamen för radiooperatörer inom sjöfarten 37,85 euro.

För övriga än i 1 mom. avsedda examina i radiokommunikation tas ut en examensavgift, vars belopp är den avgift som tas ut för den i 1 mom. avsedda närmast motsvarande examen.

För deltagande i en delexamen tas ut hälften av den i 1-2 mom. avsedda avgiften, avrundad till närmaste fem eller tio cent.

Kommunikationsverket tar ut ovan avsedda examensavgift även om examen är underkänd.

14 §
Intygsavgift

Kommunikationsverket tar ut en i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd fast avgift för behörighets- och kompetensbevis för radiokommunikation. Den intygsavgift som utfärdas för en i 13 § 1 mom. 1-3 punkten avsedd examen är 43,75 euro och för en i 13 § 1 mom. 4 punkten avsedd examen 28,60 euro.

Intygsavgiften för det i 15 § 1 mom. i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar avsedda behörighetsbeviset för amatörradiokommunikation är 43,75 euro.

15 §
Avgift för godkännande av radioanläggning

Kommunikationsverket tar för typgodkännande av radioanläggningar eller godkännande av en enskild utrustning ut en i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd fast avgift för godkännande av radioanläggningar. Avgifterna för godkännande är följande:

1) godkännande av enskild radioanläggning 84,10 euro,

2) nationellt typgodkännande av radioanläggning 285,90 euro,

3) krävande och tidsödande nationellt typgodkännande av radioanläggning 571,85 euro,

4) nationellt typgodkännande av en produktfamilj av radioanläggningar 571,85 euro.

Om den i 1 mom. avsedda fasta avgiften i ett enskilt fall är oskäligt stor eller liten jämfört med de kostnader som åsamkats Kommunikationsverket, skall verket i stället för den fasta avgiften ta ut en avgift enligt den enskilda prestationens självkostnadsvärde.

Kommunikationsverket tar ut den i 1-2 mom. avsedda avgiften för godkännande, även då typgodkännande eller godkännande för en enskild anläggning inte beviljas.

16 §
Kontrollavgift för radioanläggning eller radiostation

Kommunikationsverket tar ut en i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd fast avgift för kontroll av radioanläggningar och radiostationer. För idrifttagningskontroll eller ändringskontroll av radioanläggningar eller radiostationer tas ut en kontrollavgift om 840,95 euro.

För kontroll av en sådan radioanläggning som avses i 36 § 2 mom. i polislagen (493/1995) och godkännande av en sådan radioanläggning som avses i 18 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) tas ut en i 6 § 1 mom. avsedd kontrollavgift enligt prestationens självkostnadsvärde.

Kommunikationsverket tar ut ovan avsedda kontrollavgift även då anläggningen eller stationen är underkänd.

17 §
Frekvensplaneringsavgift

Kommunikationsverket tar för frekvensplanering i anslutning till det militära försvaret ut en i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd årlig avgift enligt självkostnadsvärde, vars storlek bestäms utifrån den genomsnittliga kostnad per arbetstimme som använts för frekvensplanering och utifrån det årliga antalet arbetstimmar som använts för att producera prestationen.

Den genomsnittliga kostnaden per arbetstimme är 98,45 euro.

18 §
Avgift för störningsskydd och koordinering av satellitsystem

Kommunikationsverket tar ut en i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd avgift enligt prestationens självkostnadsvärde för

1) skyddande av radiomottagningsstation mot störningar,

2) sådan koordinering av satellitsystem som gjorts av Internationella teleunionen eller någon annan internationell organisation.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

För en prestation som inletts innan förordningen trätt i kraft tas ut en avgift enligt den förordning som gällde vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 7 december 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Kommunikationsråd
Antti Kohtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.