959/2005

Given i Helsingfors den 1 december 2005

Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, samt om avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka tas ut fasta avgifter är de prestationer som räknas upp i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är:

1) särskilda kontroller som länsstyrelsen utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag av de allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som enligt lagstiftningen ankommer på länsstyrelsen och tillsyns- och granskningsuppgifter som avses i bilagan till denna förordning,

2) bevakning av statens rätt och fördel enligt 11 § 2 mom. länsstyrelseförordningen vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning,

3) avskrifter som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos länsstyrelsen, med undantag av prestationer som enligt 5 och 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsfri tjänsteutövning, samt avskrift av gemenskapstillstånd för godstrafik, för vilken avgiften har bestämts särskilt i bilagan till detta avgiftsbeslut, samt

4) mottagande av deposition eller säkerhet. Avgift tas dock inte ut om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat länsstyrelsebeslut för vilket avgiften bestäms särskilt. Avgift tas inte heller ut om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningslagen och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

3 §
Avgifter i besvärsärenden

För beslut i besvärsärenden tas fasta avgifter ut enligt den bifogade avgiftstabellen.

Avgift tas inte ut för beslut som gäller besvär över utmätning eller klagan över någon utsökningsmyndighets förfarande i övrigt, för beslut i besvärsärenden enligt 81 § 2 mom. och rättelseyrkanden enligt 36 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977). För beslut i besvärsärenden som gäller elever i grundskola, i skola som ersätter eller motsvarar grundskola eller gymnasium samt studerande i yrkesläroanstalt tas avgift inte ut. Avgift tas inte heller ut i ett ärende som gäller en parts rätt och förmån, om personen i fråga på behörigt sätt bevisats vara medellös eller om det annars finns vägande skäl för avgiftsfrihet på grund av personens ekonomiska ställning. Om länsstyrelsen ändrar en kommuns eller någon annan myndighets beslut till förmån för den som anför besvär, tas inte heller någon avgift ut.

Om flera än en part genom samma skrivelse lämnar in ett besvärsärende till länsstyrelsen för behandling, tas hos parterna ut endast en avgift för beslutet. Om länsstyrelsen avskiljer olika ärenden för separat behandling, tas för varje ärende som avskiljts på detta sätt ut en separat avgift hos parterna.

4 §
Bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut tas ut lika stora avgifter, om inte något annat bestäms eller föreskrivs. Innehåller ett beslut som länsstyrelsen meddelar genom en och samma handling flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas för vart och ett av dem ut avgifter i enlighet med denna förordning.

För offentligrättsliga beslut tas inte kungörelse- eller övriga handläggningsavgifter ut särskilt. För en handling som sänds som telefax tas den avgift ut som gäller för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till denna förordning sänds per post till kunden, tas ingen postavgift ut.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer för vilka länsstyrelsen bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är:

1) upprättande av köpebrev och annat motsvarande avtal,

2) förnyande av inteckning,

3) upprättande av skuldebrev,

4) utbildningstjänster,

5) postningstjänster,

6) utredningar, undersökningar och publikationer,

7) förnyande av borgen,

8) ekonomiförvaltningstjänster,

9) dataadministrativa och datatekniska tjänster,

10) användning av de lokaler som är i länsstyrelsens besittning,

11) i lagen om bostadsköp avsedd depånering av skyddsdokument,

12) kopior, samt

13) annan ämbetsverksservice.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt lagens 34 § 3 mom. beslutar länsstyrelsen med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Avgifter som länsstyrelsen i landskapet Åland tar ut

Denna förordning gäller i tillämpliga delar prestationer som tillhandahålls av länsstyrelsen i landskapet Åland.

När länsstyrelsen i landskapet Åland sköter sådana uppgifter inom landskapet som hänför sig till förarexamina samt besiktning och registrering av fordon eller uppgifter i anslutning till lantbruksnäring, tas för länsstyrelsens nämnda prestationer ut avgifter med iakttagande av kommunikationsministeriets beslut om fordonsförvaltningens avgifter och bestämmelser och föreskrifter om lantbruksnäringsdistriktens avgiftsbelagda prestationer, om inte något annat bestäms eller föreskrivs särskilt.

Länsstyrelsen i landskapet Åland tar i egenskap av fartygsregistermyndighet ut avgifter enligt vad som särskilt bestäms eller föreskrivs om avgifter som sjöfartsverket tar ut för fartygsregisterprestationer.

7 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2007.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 december 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Konsultativ tjänsteman
Eeva Puttonen

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.