957/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 4 § 1 mom. och 25 § 2 mom.,

sådana de lyder, 4 § 1 mom. delvis ändrad i lagarna 527/1999 och 299/2003 samt 25 § 2 mom. i nämnda lag 527/1999, och

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 299/2003, ett nytt 5 mom. som följer:

2 §
Befolkningsdatasystemet

Befolkningsregistercentralen ansvarar för registreringen av andra än enstaka uppgifter från utlandet i befolkningsdatasystemet.

4 §
Personuppgifter som registreras i befolk- ningsdatasystemet

I fråga om finska medborgare registreras

1) som identifieringsuppgifter för personer personbeteckning, den elektroniska kommunikationskod som ingår i medborgarcertifikatet, namn, adress och hemkommun och bostaden där samt sådana uppgifter om fastigheter, byggnader och lägenheter som identifierar hemkommunen och bostaden där,

2) sådana uppgifter om föräldrar, äktenskap, make och barn som anger den familjerättsliga ställningen,

3) uppgifter om medborgarskap, rättshandlingsförmåga och dödstid,

4) de uppgifter som personen lämnat om modersmål och kontaktspråk, finska eller svenska, om ingetdera av dessa språk är personens modersmål, samt de uppgifter som personen lämnat om yrke, om begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter och om postadressen samt om motsvarande annan adress, samt

5) av en utländsk myndighet tilldelat personnummer, om detta är nödvändigt för fullgörande av skyldigheterna enligt internationella avtal som är bindande för Finland eller annars för genomförande av internationellt informationsutbyte i anknytning till kontroll av riktigheten av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.


25 §
Allmänna förutsättningar för utlämnande

En personbeteckning och ett av en utländsk myndighet tilldelat personnummer får utlämnas endast om den som begär uppgiften har eller kan ha den i sin besittning med stöd av personuppgiftslagen eller någon annan lag. På ett intyg som ges ur befolkningsdatasystemet och som behövs för att personen skall kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter får personbeteckningen och det av en utländsk myndighet tilldelade personnumret antecknas för identifiering av personen i fråga.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 159/2005
FvUB 17/2005
RSv 136/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.