954/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av regionutvecklingslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i regionutvecklingslagen av den 12 juli 2002 (602/2002) 41 § 2 mom.,

ändras 7 § 1 mom., 11 § 1 mom. och 12 § samt

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

7 §
Landskapsförbundens uppgifter

Landskapsförbunden

1) svarar för landskapets allmänna utveckling i samverkan med de statliga myndigheterna,

2) svarar för utarbetandet av det till landskapets planering hörande landskapsprogrammet samt godkänner det,

3) utarbetar på basis av landskapsprogrammet årligen i samverkan med de statliga myndigheterna, kommunerna och andra som deltar i finansieringen av landskapsprogrammet en genomförandeplan för landskapsprogrammet och den del av planen som gäller den statliga finansieringen och som fungerar som förslag till statlig finansiering för landskapet samt godkänner dessa,

4) beslutar i enlighet med 10 a § 2 mom. om allokeringen av icke-specificerad statlig finansiering i landskapet,

5) svarar för utarbetande av förslag till regionala strukturfondsprogram för landskapet,

6) främjar kommunernas regionala och övriga samarbete samt samverkan mellan landskapen och med de offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som är centrala med hänsyn till regionutvecklingen,

7) följer utvecklingen i landskapet och dess delar,

8) sköter till sina uppgifter anslutna internationella ärenden och kontakter, samt

9) sköter sina övriga uppgifter enligt denna lag.


10 a §
Nationell statlig finansiering

De ministerier som avses i 8 § 1 mom. i denna lag sammanställer de centrala förslag om regionala anslag som påverkar regionutvecklingen.

Statsrådets allmänna sammanträde beslutar om fördelningen av de i 1 mom. avsedda anslagen mellan landskapen. I beslutet kan en del av det anslag som anvisats ett landskap lämnas utan koppling till något bestämt användningsändamål.

Den del av landskapsprogrammets genomförandeplan som gäller den statliga finansieringen är landskapets förslag till statlig finansiering angående de anslag som anges i 1 mom. och andra anslag som påverkar regionutvecklingen. Ministerierna skall förhandla med landskapen om allokeringen och beredningen av de ifrågavarande anslagen.

11 §
Landskapsprogrammets genomförandeplan

Årligen bereds under ledning av landskapsförbundet en genomförandeplan för landskapsprogrammet. Planen innehåller förslag till de viktigaste projekten och andra åtgärder som behövs för att genomföra landskapsprogrammet och de särskilda programmen, en finansieringskalkyl och ett förslag enligt 10 a § till statlig finansiering för landskapet angående de anslag som anvisats i statsbudgeten. Planen bereds i samverkan med de statliga myndigheterna, kommunerna och andra som deltar i finansieringen av landskapsprogrammet.


12 §
Landskapets samarbetsgrupp och dess uppgifter

Landskapets samarbetsgrupp, som avses i 17 § i strukturfondslagen, samordnar genomförandet och finansieringen av landskapsprogrammet och de särskilda program som avses i 14 § i denna lag. Landskapets samarbetsgrupp behandlar den genomförandeplan som avses i 11 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Upphävandet av 41 § 2 mom. träder dock i kraft redan den 1 januari 2006. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 89/2005
FvUB 18/2005
RSv 146/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.