946/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) 1 § 1 mom., 2 § 10 punkten och 7 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1073/2002, 2 § 10 punkten i lag 1099/1999 samt 7 § 1 mom. i lag 549/2000, och

fogas till lagen nya 6 b och 6 c § som följer:

1 §

Handels- och industriministeriet har rätt att på de villkor ministeriet bestämmer ge Finlands Exportkredit Ab, nedan ränteutjämningsbolaget, förbindelser om att ränteutjämningsbolaget med kreditinstitut och finansiella institut kan ingå ränteutjämningsavtal som gäller offentligt understödda export- och fartygskrediter till ett kapitalvärde av högst 5 000 miljoner euro 1997―2010.


2 §

I denna lag avses med


10) ränteutjämningsbolaget det bolag som avses i lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab (1136/1996).

6 b §

Utbetalningen av räntestöd enligt ett ränteutjämningsavtal upphör, om

1) ränteutjämningskredittagaren har använt kreditmedel för annat ändamål än vad de har godkänts för i ränteutjämningsavtalet,

2) ränteutjämningskredittagaren i sin ansökan om kredit på en väsentlig punkt har lämnat oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som på ett väsentligt sätt inverkat på godkännandet av ränteutjämningsavtalet,

3) en part i ränteutjämningsavtalet vid lämnande av ränteutjämningsanbud eller vid ansökan som gäller ränteutjämningsavtalet på en väsentlig punkt har lämnat oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som på ett väsentligt sätt inverkat på godkännandet av ränteutjämningsavtalet,

4) en ränteutjämningskredit överförs till en ny kredittagare eller om ett med ränteutjämningskredit finansierat objekt för export- eller fartygshandel överförs till en ny ägare utan handels- och industriministeriets samtycke.

Ränteutjämningskredittagaren skall i sådana fall som nämns i 1 mom. 1 och 2 punkten och en part i ett ränteutjämningsavtal skall i sådana fall som nämns i 1 mom. 3 punkten betala tillbaka det räntestöd staten betalat ut med stöd av ränteutjämningsavtalet till den del stödet överskrider den räntegottgörelse som betalats till staten samt dessutom, räknat från utbetalningsdagen, betala en årlig ränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) på det räntestöd staten betalat ut med stöd av ränteutjämningsavtalet.

Ränteutjämningsbolaget skall i de handlingar som gäller ränteutjämning ta in ett omnämnande av grunderna enligt 1 mom. 1―4 punkten för att utbetalningen av räntestöd upphör och ett omnämnande av skyldigheten för ränteutjämningskredittagaren och en part i ett ränteutjämningsavtal att återbetala det räntestöd och betala den ränta som avses i 2 mom. Likaså skall ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut som är part i ett ränteutjämningsavtal i de kredithandlingar som gäller en ränteutjämningskredit ta in de omnämnanden enligt 1 mom. 1, 2 och 4 punkten som gäller upphörande av utbetalningen av räntestöd samt ett omnämnande av skyldigheten för ränteutjämningskredittagaren att återbetala det räntestöd och betala den ränta som avses i 2 mom.

När utbetalningen av räntestöd upphört av skäl som nämns i 1 mom. har ränteutjämningsbolaget rätt att häva ränteutjämningsavtalet med omedelbar verkan.

I det fall att ett ränteutjämningsavtal hävs i förtid i enlighet med 4 mom. tillämpas vad som särskilt bestäms om det i 7 §, dock så att staten då inte är skyldig att betala räntestöd på grund av att ränteutjämningsavtalet hävs.

6 c §

Handels- och industriministeriet skall i de fall som avses i 6 b § genom beslut fastställa när utbetalningen av räntestöd upphör och bestämma om återbetalningen och återkrav av räntestödet samt om betalningen av ränta.

Ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut som är part i ett ränteutjämningsavtal skall i de fall som nämns i 6 b § 1 mom. 1 och 2 punkten kräva räntestödet och räntan enligt 6 b § 2 mom. av ränteutjämningskredittagaren och utan dröjsmål redovisa dem till statskontoret.

7 §

Handels- och industriministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om de principer som skall iakttas vid ränteutjämning och som gäller

1) de allmänna villkoren för export- och fartygskrediter,

2) ränteutjämningsbolagets övervaknings- och informationsskyldighet,

3) kreditinstitutens och de finansiella institutens skyldighet att informera ränteutjämningsbolaget och statskontoret, och

4) förtida hävning av ett ränteutjämningsavtal.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 123/2005
EkUB 16/2005
RSv 137/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.