942/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av 6 § i lagen om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) 6 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 1025/2004, som följer:

6 §
Beloppet av särskilt stöd

Fullt särskilt stöd är 5 853,12 euro om året i den första och 5 615,40 euro om året i den andra kommungruppen.

Är den som får särskilt stöd gift, uppgår det fulla särskilda stödet till 5 166,48 euro om året i den första och 4 964,04 euro om året i den andra kommungruppen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan det särskilda stödet för en person som får särskilt stöd till invandrare så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om att det särskilda stödet har ändrats.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2005
ShUB 14/2005
RSv 119/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.