938/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 10 § 3 mom., sådant det lyder i lag 813/2000, samt

ändras 17 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 17 § 1 mom. i lag 68/2002 samt 17 § 2 mom. i lag 190/2001, som följer:

17 §

Kommunen skall på nedan föreskrivet sätt ombesörja anordnandet av följande former av socialservice:

1) socialarbete,

2) rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor,

3) hemservice,

4) boendeservice,

5) anstaltsvård,

6) familjevård, och

7) verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade och arbetsverksamhet för handikappade.

Kommunen skall även sörja för ordnande av barn- och ungdomsvård, barndagvård, specialomsorger om utvecklingsstörda, service och stöd på grund av handikapp och service i anslutning till missbrukarvård, de uppgifter som föreskrivits för barnatillsyningsmannen och andra åtgärder för utredande och fastställande av faderskap och tryggande av underhållsbidrag, liksom även åtgärder i samband med adoptionsrådgivning och medling i familjefrågor och medling vid verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt samt för ordnande av stöd för närståendevård och annan socialservice samt för de uppgifter som nämns i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), enligt vad som dessutom bestäms särskilt om dessa serviceformer.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 131/2005
ShUB 21/2005
RSv 134/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.