933/2005

Given i Helsingfors den 30 november 2005

Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 1 mom. förmögenhetsskattelagen den 30 december 1992 (1537/1992):

Allmänna bestämmelser
1 §

Vid bestämmandet av byggnaders återanskaffningsvärden används följande medelvärden per kvadratmeter och kubikmeter. Avviker byggnads byggnadsstandard väsentligt från den genomsnittliga byggnadsstandarden, skall dessa värden enligt prövning höjas eller sänkas, dock med högst 30 procent.

2 §

Med byggnadens areal avses i detta beslut den areal i vilken inräknats arealerna enligt yttre mått av samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. I arealen inräknas inte balkonger, utrymmen under skyddstak eller utrymmen där den fria höjden understiger 160 cm.

3 §

Arealerna av kontors-, social-, lager och parkeringsutrymmen beräknas enligt inre mått. Arealen av hisstrumma beräknas genom att arealen av hisstrummans botten multipliceras med det antal våningar som hisstrumman genomlöper. I byggnadens volym inräknas både varma och kalla utrymmen beräknade enligt yttre mått. Byggnadens genomsnittliga våningshöjd erhålls genom att volymen divideras med arealen. Vid bestämmandet av återanskaffningsvärdena beaktas endast fulla kvadrat- eller kubikmeter.

Bostadsbyggnader
4 §

Med småhus avses egnahemshus, parhus eller radhus, där ingången till bostadslägenheterna i allmänhet har ordnats direkt från marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §

Grundvärdet av arealen i småhus är 481,03 euro/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 383,75 euro/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig under åren 1960―1969, är grundvärdet av arealen 434,19 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens areal är:

― över 60 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 0,820 euro för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (60 m2),

― över 120 m2, nedsättning från grundvärdet är 49,20 euro/m2,

2) om byggnaden saknar:

― vattenledning och avlopp, är nedsättningen 30,99 euro/m2,

― centralvärme, är nedsättningen 35,13 euro/m2,

― elektricitet, är nedsättningen 18,55 euro/m2.

6 §

Då ytorna i byggnadens källarutrymmen inte är slutligt behandlade och dessa utrymmen huvudsakligen används såsom lager, används för källaren som arealens värde 165,03 euro/m2.

7 §

Med bostadshöghus avses bostadsbyggnad som omfattar minst två våningar och flera bostadslägenheter med särskilda ovanpå varandra belägna bostäder.

8 §

Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är 481,03 euro/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 383,75 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar. som följer:

1) byggnaden har hiss, är tilläggsvärdet 20,36 euro/m2,

2) om byggnadens areal per lägenhet är över 80 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 1,234 euro för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (80 m2)

― om över 120 m2, är nedsättningen 49,36 euro/m2.

3) om byggnadens våningsantal källaren medräknad är 3 våningar, är tilläggsvärdet 25,05 euro/m2,

― 4 våningar, är tilläggsvärdet 12,42 euro/m2,

― 5 våningar, är tilläggsvärdet 0,

― 6 våningar, är nedsättningen 12,42 euro/m2,

― 7 våningar, är nedsättningen 25,05 euro/m2,

― 8 våningar eller flera, är nedsättningen 37,47 euro/m2.

9 §

Med fritidsbostad avses byggnad som är avsedd att användas i huvudsak för fritidsbruk, såsom sommarstuga.

10 §

Grundvärdet av arealen i fritidsbostad är 383,75 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens areal är över 10 m2 men högst 70 m2, från grundvärdet avdrages 2,508 euro för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (10 m2),

― om över 70 m2, är nedsättningen 150,48 euro/m2,

2) om byggnaden är vinterbonad är tilläggsvärdet 32,07 euro/m2

3) om byggnaden har veranda, är tilläggsvärde per verandakvadratmeter 63,96 euro.

11 §

Om byggnaden har elektricitet, höjs dess värde med 255,83 euro ökat med 5,581 euro för varje arealkvadratmeter.

Byggnadens värde höjs, om byggnaden har:

― avlopp 383,75 euro,

― vattenledning 481,03 euro,

― WC 635,97 euro,

― bastu 635,97 euro.

12 §

Bostadsbyggnad som till storlek, användningssätt eller byggnads- eller utrustningsstandard väsentligt avviker från sedvanlig fritidsbostad avses såsom småhus.

13 §

Med ekonomi- och garagebyggnad avses särskild bastubyggnad samt särskild ekonomi- och garagebyggnad.

Om ekonomi- och garagebyggnad är värmeisolerad samt även i övrigt till sin konstruktion representerar byggnad avsedd för långvarigt bruk, är värdet 313,49 euro/m2.

Värdet av oisolerad ekonomi- eller garagebyggnad med lätt stomme är 163,23 euro/m2. Har en sådan byggnad blivit färdig före år 1970, är dess värde 127,92 euro/m2.

Kontorsbyggnader
14 §

Med kontorsbyggnad avses byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som kontorsutrymmen eller som i huvudsak används som kontor.

15 §

Grundvärdet av arealen i kontorsbyggnad är 666,61 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens genomsnittliga våningshöjd är över 3,2 m, men högst 3,5 m, grundvärdet ökas med 13,689 euro för varje 5 cm som överstiger den nedre gränsen (3,2 m)

― om över 3,5 m är tilläggsvärdet 82,13 euro/m2,

2) byggnadens form:

― om samtliga våningar i byggnaden är till sin grundform likadana rektanglar och bottenvåningen har endast smärre indragningar eller utbyggnader, är nedsättningen 68,46 euro/m2,

― är byggnaden till sin form relativt enkel rektangel- eller L-formad, men en del av byggnaden är upphöjd på pelare eller de nedersta våningarna är butiks eller parkeringsvåningar som är större än de egentliga kontorsvåningarna, är nedsättningen 0,

― avviker byggnaden till sin form från det sedvanliga, dess grundform är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen är mer än två gånger större än övriga våningar, är tilläggsvärdet 35,13 euro/m2.

3) lager- och parkeringsutrymmen:

― den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör mer än 20 % av byggnadens areal, är nedsättningen 41,61 euro/m2,

― utgör den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen minst 5 % men mindre än 20 % av byggnadens areal, är nedsättningen 0,

― om mindre än 5 % av byggnadens areal utgörs av lager- och parkeringsutrymmen, är tilläggsvärdet 27,38 euro/m2,

4) hissar:

― finns i byggnaden inte hiss eller hisstrummornas sammanlagda areal utgör högst 0,5 % av byggnadens areal, är nedsättningen 54,05 euro/m2,

― utgör hisstrummornas sammanlagda areal över 0,5 % och högst 1 % av byggnadens areal, är nedsättningen 0,

― överstiger hisstrummornas sammanlagda areal 1 % av byggnadens areal, är tilläggsvärdet 83,05 euro/m2,

5) luftkonditionering:

― finns i byggnaden inte maskinell luftkonditionering eller endast maskinell insugning eller utblåsning av luft, är nedsättningen 54,05 euro/m2,

― finns i byggnaden maskinell insugning och utblåsning av luft, är nedsättningen 0,

― om utöver ovanstående kan luftkonditioneringen i rummen regleras särskilt och luften behandlas i avsevärd grad till exempel genom fuktning eller avkylning, är tilläggsvärdet 68,46 euro/m2.

Butiksbyggnader
16 §

Med butiksbyggnad avses byggnad i vilken huvudsakligen ingår butiksutrymmen.

17 §

Grundvärdet av volymen i butiksbyggnad är 205,38 euro/m3.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) är byggnadens volym över 700 m3 men högst 2 500 m3 från grundvärdet avdrages 2,508 euro för varje 100 m3 varmed den nedre gränsen (700 m3) överskrides,

― om över 2 500 m3, men högst 10 000 m3 från grundvärdet avdrages 2,508 euro för varje 100 m3 som överstiger 700 m3 upp till 2 500 m3 och 0,324 euro för varje 100 m3 som överstiger 2 500 m3,

― om över 10 000 m3, är nedsättningen 69,44 euro/m3,

2) om källarens och annorstädes än i källaren belägna lagerutrymmens andel av byggnadens areal är över 20 % men högst 40 % från grundvärdet, avdrages 1,052 euro för varje procentenhet som överstiger den nedre gränsen (20 %),

― om över 40 %, är nedsättningen 21,04 euro/m3,

3) om byggnadens genomsnittliga våningshöjd är minst 3 m men högst 6,2 m från grundvärdet avdrages 1,657 euro för varje 10 cm varmed den nedre gränsen (3 m) överskrides,

― om över 6,2 m, är nedsättningen 53,02 euro/m3,

4) om byggnaden har minst tre våningar, källaren medräknad är tilläggsvärdet 16,22 euro/m3.

Är butiksbyggnadens bärande struktur av trä och är byggnadens volym under 2 000 m3 och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av volymen 159,44 euro/m3. Sådan byggnads grundvärde justeras inte med i 2 mom. 1 punkten avsedda nedsättningar som beräknas på grundval av volymen.

Industribyggnader
18 §

Med industribyggnad avses produktions- och lagerbyggnad för industriändamål samt därmed jämförbar byggnad, såsom reparationsverkstad, servicestation, målarverkstad, verkstad, småindustribyggnad, bageri och kvarn.

19 §

Grundvärdet av volymen i industribyggnad är 80,16 euro/m3.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens genomsnittliga våningshöjd är över 3,8 m men högst 5,8 m från grundvärdet avdrages 4,053 euro för varje 0,5 m varmed den nedre gränsen (3,8 m) överskrides,

― om över 5,8 m men högst 8,8 m från grundvärdet avdrages 4,053 euro för varje 0,5 m varmed 3,8 m överskrids upp till 5,8 m och 2,036 euro för varje 0,5 m varmed 5,8 m överskrides,

― om över 8,8 m är nedsättningen 28,43 euro/m3,

2) uppvärmning och vattenledning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:

― är byggnaden en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller kontorsutrymmen, är nedsättningen 22,88 euro/m3,

― finns i byggnaden ringa antal vattenposter, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal och byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd, är nedsättningen 14,42 euro/m3,

― är byggnaden i huvudsak industriutrymme av hallkaraktär, som i allmänhet inte värms upp över 18°C, samt social- och kontorsutrymmena utgör över 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal är nedsättningen 0,

― överstiger temperaturen i byggnadens produktionsutrymmen i allmänhet 18°C, social- och kontorsutrymmena utgör minst 15 % av byggnadens areal eller mer än 30 % av byggnadens areal utgörs av s.k. våtutrymmen och i byggnaden finns automatiskt brandsläckningssystem, är tilläggsvärdet 14,05 euro/m3,

3) luftkonditionering och belysning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:

― finns i byggnaden inte maskinell luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns endast allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal, är nedsättningen 14,42 euro/m3,

― finns i byggnaden maskinell insugning eller utblåsning av luft, belysningen är i huvudsak allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer än 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal, är nedsättningen 0,

― finns i byggnaden maskinell såväl insugning som utblåsning av luft, gott om punktbelysning vid arbetsställena, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst 15 % av byggnadens areal och i byggnaden finns automatiskt brandalarmsystem, är tilläggsvärdet 14,05 euro/m3,

4) har byggnaden minst tre våningar är tilläggsvärdet 12,42 euro/m3.

5) om volymen i en byggnad med minst tre våningar är över 5 000 m3 men högst 10 000 m3 avdrages från dess grundvärde 2,486 euro för varje 1 000 m3 varmed den nedre gränsen (5 000 m3) överskrides över 10 000 m3,

― om över 10 000 m3, är nedsättningen 12,43 euro/m3.

Övriga byggnader och konstruktioner
20 §

För värdering av annan byggnad än sådan som hör till ovan uppräknade grupper används värderingsgrunderna för närmast tillämplig byggnad. Har byggnad flera användningsändamål, beräknas återanskaffningsvärdet enligt den punkt som gäller det huvudsakliga användningsändamålet. Används dock en betydande del av byggnaden för annat ändamål än det huvudsakliga användningsändamålet, kan byggnadens delar värderas särskilt.

21 §

Är byggnad av sådant slag, att på den inte alls kan tillämpas värderingsgrunderna ovan i 4―19 § eller är det fråga om konstruktion, anses som återanskaffningsvärdet av sådan byggnad eller konstruktion 70 procent av byggnadskostnaderna för motsvarande byggnad eller konstruktion.

För offentliga byggnader och andra byggnader i allmänt bruk används dock som det återanskaffningsvärde som avses i 1 mom., om värdet inte tidigare fastställts för dem med tanke på förmögenhetsbeskattningen, följande enligt 70 % räknade genomsnittliga byggnadskostnader per kvadratmeter eller kubikmeter:

1) byggnader inom vårdbranschen:

― centralsjukhus 998,10 euro/m2,

― kretssjukhus 803,52 euro/m2,

― hälsovårdscentraler och lokala sjukhus 744,07 euro/m2,

― kommunalhem och ålderdomshem, kuranstalter, vård- och rehabiliteringsanstalter, sådana servicecentraler som omfattar både servicehus och bostäder samt barnhem och skolhem 653,99 euro/m2,

― fängelser 171,16 euro/m3.

2) samlingsbyggnader:

― teatrar, koncert- och kongressbyggnader 848,58 euro/m2. Med teaterbyggnad avses en byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som scen- och salongsutrymmen. I byggnaden finns också hall-, köks-, café- och socialutrymmen. Med teaterbyggnader likställs koncert- och kongressbyggnader.

― biblioteksbyggnader och arkiv 639,58 euro/m2. Med biblioteksbyggnad avses en byggnad i vilken den största delen av utrymmena upptas av en bibliotekssal. I byggnaden kan också finnas utställnings-, kontors-, lager- och socialutrymmen. Arkiv likställs med biblioteksbyggnader.

― museer och konstgallerier 596,34 euro/m2. Med musei- eller konstgalleribyggnad avses en byggnad i vilken det huvudsakligen finns utställningslokaler och lager samt i vilken det kan finnas kontors-, skydds- och bostadsutrymmen,

― församlingshus 744,07 euro/m2. Med församlingshus avses församlingsbyggnader som i huvudsak är byggda för att användas som samlings- och klubbrum. I byggnaden finns klubb-, samlings-, kontors-, lager-, social-, köks- och bostadsutrymmen,

― ungdomshus 675,61 euro/m2. Utrymmena i en ungdomshusbyggnad är huvudsakligen byggda för att användas som allaktivitetslokaler. I byggnaden kan också finnas café-, köks- och socialutrymmen.

― moderna kyrkobyggnader 1 075,57 euro/m2. I en kyrkobyggnad finns kyrko- och församlingssalar samt klubb-, köks-, kontors-, skydds- och bostadsutrymmen,

― träkyrkor och före år 1950 byggda stenkyrkor 187,38 euro/m3,

― allaktivitets- och idrottshus 653,99 euro/m2. Utrymmena i idrottshusen består till största delen av motions- och konditionssalar. Dessutom finns i byggnaderna kontors-, samlings-, lager-, köks-, café-, tvätt- och omklädningsutrymmen,

― stadion- och läktarbyggnader 637,79 euro/m2. Med läktarbyggnad avses en byggnad i vilken det också finns tvätt-, omklädnings-, vistelse- och hallutrymmen.

3) undervisningsbyggnader:

― grundskole- och gymnasiebyggnader 722,45 euro/m2,

― yrkesskolor och andra yrkesläroanstalter samt kurscentraler 675,61 euro/m2,

― högskolor, universitet och forskningsanstalter 744,07 euro/m2.

4) byggnader för trafik och andra byggnader:

― buss-, järnvägs-, flygstations- och hamnterminaler 776,51 euro/m2. Gamla stationsbyggnader av trä likställs med småhus.

― moderna terminalbyggnader som överstiger 10 000 brutto-m2 1 099,00 euro/m2,

― telekommunikationsbyggnader 470,23 euro/m2. Telekommunikationsbyggnader är t.ex. telefon-, länk- och telestationsbyggnader. Utöver utrymmen för anläggningar kan i byggnaden finnas bostads-, kontors- och lagerutrymmen.

― kasernbyggnader 500,85 euro/m2. Om en kasernbyggnad är byggd av trä, är dess värde 403,56 euro/m2.

― brandstationsbyggnader 637,79 euro/m2. Om en brandstationsbyggnad är byggd av trä, är dess värde 571,12 euro/m2.

― vattentorn över 750 m3 vatten 428,79 euro/m3 vatten och under 750 m3 vatten 571,13 euro/m3 vatten.

De genomsnittliga byggnadskostnaderna för vattentorn innefattar inte byggnadskostnaderna för eventuella andra utrymmen i vattentornet eller för hissar.

Ikraftträdande
22 §

Denna förordning träder i kraft den 7 december 2005. Det tillämpas vid beskattningen för år 2005.

Helsingfors den 30 november 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.