931/2005

Given i Helsingfors den 24 november 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetskrafts- och näringscentralerna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i förordningen av den 31 januari 1997 om arbetskrafts- och näringscentraler (93/1997) 1 § 1 mom., rubriken till 5 §, 6 § 2 mom., 13 § 1 mom. och 15 a § 2 mom., av dem 6 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 594/2000 och 15 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning 907/1998,

fogas till förordningen en ny 2 a §, till 5 § 1 mom. en ny 4 punkt och till förordningen en ny 5 a § som följer:

1 §
Organisation

Vid en arbetskrafts- och näringscentral (centralen) finns en direktör. Dessutom finns vid centralen en företagsavdelning, en avdelning för teknologisk utveckling, en landsbygdsavdelning och en arbetskraftsavdelning som är sådana enheter som avses i 1 § 2 mom. lagen om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997). Avvikande från övriga centraler har Nylands arbetskrafts- och näringscentral ingen avdelning för teknologisk utveckling.

2 a §
Avdelningen för teknologisk utveckling

Avdelningen för teknologisk utveckling skall sörja för teknologiska utvecklingscentralens uppgifter, det regionala genomförandet av den nationella teknologi- och innovationspolitikens mål, främjandet av den teknologiska utvecklingen inom centralens verksamhetsområde och även sköta andra uppgifter som särskilt har ålagts avdelningen.

5 §
Behörighetsvillkor som gäller utbildning och erfarenhet

4) för förvaltningschefen högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtrogenhet med administrativa uppgifter.

5 a §
Behörighetsvillkor som gäller personalens språkkunskaper

Bestämmelser om de behörighetsvillkor för en tjänst som gäller språkkunskaper för vilken som ett föreskrivet behörighetsvillkor förutsätts högskoleexamen, ingår i 6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

Vid tvåspråkiga centraler är det behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för andra än de personer som nämns i 1 mom. och till vilkas uppgifter enligt lag, förordning eller ämbetsverkets arbetsordning hör att föredra, träffa eller verkställa ett avgörande som gäller en enskilds rättigheter eller skyldigheter, goda muntliga och skriftliga kunskaper i antingen finska eller svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket.

Vid enspråkiga centraler är det behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för andra än de personer som nämns i 1 mom. och till vilkas uppgifter enligt lag, förordning eller ämbetsverkets arbetsordning hör att föredra, träffa eller verkställa ett avgörande som gäller en enskilds rättigheter eller skyldigheter, goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktig förmåga att förstå svenska.

När en tjänst besätts eller en person anställs i ett annat anställningsförhållande skall centralen fästa uppmärksamhet vid att de tjänsteuppgifter som förutsätter att å ena sidan finska och å andra sidan svenska används kan fördelas på personer som behärskar dessa språk.

6 §
Besättande av tjänsterna

Avdelningscheferna och fiskerichefen utnämns av vederbörande ministerium på förslag av direktören. Innan avdelningschefen för avdelningen för teknologisk utveckling utnämns hör ministeriet teknologiska utvecklingscentralen i saken.

13 §
Ställföreträdare

Ställföreträdare för direktören är avdelningscheferna enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

15 a §

Ordförande för kommissionen är centralens direktör eller en tjänsteman vid centralen som denna har tillsatt, och vice ordförande är den medlem i kommissionen som representerar länsstyrelsen. Centralen utser högst tio andra medlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant i kommissionen. I kommissionen finns representanter för länsstyrelsen samt de viktigaste parter som representerar arbetsmarknaden och representanter för centralens avdelningar på det sätt som centralen bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

En person som har utnämnts till en tjänst eller anställts i ett annat anställningsförhållande innan denna förordning trädde i kraft, är i fråga om språkkunskaperna fortsättningsvis behörig att sköta sina nuvarande uppgifter och sådana som motsvarar dem vid centralerna sedan förordningen har trätt i kraft.

En person som har utnämnts till tjänsten som förvaltningschef innan denna förordning trädde i kraft, är trots behörighetsvillkoren fortsättningsvis behörig att sköta tjänsten som förvaltningschef.

En person som är verksam som chef för teknologienheten vid centralens företagsavdelning, kan trots behörighetsvillkoren beaktas när tjänsten som avdelningschef för avdelningen för teknologisk utveckling besätts.

Helsingfors den 24 november 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.