926/2005

Given i Helsingfors den 24 november 2005

Statsrådets förordning om marktäkt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/1981):

1 §
Ansökan om marktäktstillstånd

Tillstånd till täktverksamhet skall sökas skriftligen. Ansökan med bilagor skall upprättas i två exemplar. På begäran av tillståndsmyndigheten skall sökanden vid behov ge in ytterligare exemplar av ansökan och av bilagorna till den, om det behövs för kungörande av ärendet och begäran om utlåtanden.

Om en täktplan krävs enligt 5 § i marktäktslagen (555/1981), skall till ansökan fogas en täktplan i fyra exemplar.

Följande uppgifter skall i behövlig omfattning uppges i ansökan, om de inte ingår i täktplanen:

1) sökanden, kontaktinformation om sökanden samt platsen där täktområdet är beläget och fastighetsuppgifterna,

2) en utredning om sökandens besittningsrätt till täkten eller markägarens skriftliga samtycke till sökande av tillstånd,

3) en uppdaterad översiktskarta och en karta i en skala på minst 1:20 000 som visar täktområdets läge och gränser samt de fastigheter som gränsar till den fastighet som inrymmer täktområdet,

4) planläggningssituationen för täktområdet och dess omgivning,

5) grundvattenytans högsta nivå,

6) en utredning om arten och den totala mängden av den marksubstans som skall tas, användningsändamålet, den årliga täktmängden, avgränsningen av täktområdet och områdets areal samt djupet och formen hos grävningar och skärningar samt täkttiden.

Om i samband med projektet skall uppgöras en miljökonsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) eller en sådan bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen (1096/1996), skall beskrivningen eller bedömningen fogas till ansökan.

När tillstånd söks skall en preliminär plan för stenkrossverksamheten och placeringen av verksamheten på området vid behov läggas fram.

Bestämmelser on myndighetens utredningsskyldighet finns i 6 kap. i förvaltningslagen (434/2003).

2 §
Täktplan

Till täktplanen hör en beskrivning med kompletterande kartor och ritningar.

I täktplanen skall de omständigheter som avses i 11 § 2 mom. i marktäktslagen och vid behov även de omständigheter som avses i 3 mom. i nämnda paragraf samt de utredningar som avses i 5 § 2 mom. om naturförhållandena och projektets inverkan på miljön anges.

Den beskrivning som hör till täktplanen skall utöver de uppgifter som nämns i 1 § 3 mom. innehålla följande uppgifter i behövlig omfattning:

1) en beskrivning av det område som behövs för täktverksamheten och för funktionerna i anslutning till denna, organiseringen av trafiken i anslutning till täktverksamheten, maskiner och anordningar som används inom täktverksamheten samt deras placering, lagringen av bränsle samt tankningsplatser, anläggningar avsedda för våtsiktning av substanser och en preliminär utredning om mängden sten som uppstår som biprodukt och dess slutförvaringsplats,

2) en utredning om grundvattenförhållandena och observationsplatser för grundvatten inom täktområdet och dess omgivning samt uppgifter om hushållsvattenbrunnar och grundvattentäkter i närheten av området och om eventuella skyddszoner och skyddsområdesbestämmelser för dessa,

3) grunderna för förläggning av verksamhet till en strandzon i fråga om täktområden i strandzoner vid hav eller annat vatten samt en utredning om täktverksamhetens konsekvenser för strandnaturen och strandlandskapet,

4) en utredning om planerade åtgärder för minskande av miljöolägenheter, en bedömning av riskerna i anslutning till verksamheten, planerade åtgärder för förebyggande av olyckor och en plan för kontroll av miljökonsekvenserna,

5) uppgifter om eftervården av täktområdet och en bedömning av kostnaderna för eftervården samt, om möjligt, uppgifter om den framtida användningen av området.

Till täktplanen skall fogas projekteringskartor och genomskärningsritningar vilka visar täktområdets nuvarande tillstånd och framtida slutliga tillstånd samt täktverksamhetens framskridande och eventuell periodisering av täktverksamheten.

Av planen skall framgå vilken utredning, vilket material eller vilken bedömningsmetod de uppgifter som lämnats baserar sig på.

3 §
Hörande

Sådana dokument och uppgifter av betydelse för projektet som avses i 13 § 2 mom. i marktäktslagen är bland annat huvudpunkterna i ansökan och i täktplanen samt de uppgifter av central betydelse för grannarna och miljön som ingår i dessa.

Den utredning som ges in till tillståndsmyndigheten med anledning av hörande som den sökande har genomfört i enlighet med 13 § 2 mom. i marktäktslagen skall innehålla uppgift om tidpunkten och platsen för hörandet, de parter som har hörts och deras eventuella ställningstaganden i ärendet samt de dokument och uppgifter som har använts vid hörandet.

4 §
Utlåtanden

Utöver vad som bestäms om utlåtanden i 7 § i marktäktslagen skall utlåtanden begäras av:

1) en annan kommun, om täktverksamheten kan ha sådana följder som anges i 3 § i marktäktslagen i en annan kommun eller om det av någon annan orsak anses nödvändigt;

2) den samkommun som sköter landskapsplanläggningen, om det område som tillståndsansökan gäller har avsevärd betydelse med hänsyn till landskapsplanläggningen;

3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda myndigheter, om det behövs för handläggningen av ärendet.

Utlåtande skall ges inom två månader från det att begäran om utlåtande har mottagits. Om utlåtande inte avgetts inom utsatt tid, kan ärendet avgöras utan utlåtandet.

5 §
Uppskjutande av behandling av ansökan

Om det tillstånd enligt vattenlagen (264/1961) som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten i marktäktslagen behövs för täktverksamheten, skall behandlingen av en ansökan som avses i marktäktslagen skjutas upp till dess avgörandet i vattenärendet har vunnit laga kraft.

Om ett ärende enligt vattenlagen vilket gäller ett område som är föremål för en ansökan som avses i marktäktslagen är anhängigt vid miljötillståndsverket får behandlingen av den ansökan som avses i marktäktslagen uppskjutas.

6 §
Tillståndsbeslutets innehåll

Av tillståndsbeslutet skall i behövlig omfattning framgå:

1) sökanden, sökandens adress samt platsen där täktområdet är beläget och fastighetsuppgifter,

2) behandlingen av ansökan och avgivna utlåtanden, anmärkningar, åsikter, bemötanden samt innehållet i dessa,

3) uppgifter om verkställda inspektioner,

4) tillståndsbestämmelser enligt 11 § i marktäktslagen, om nämnda omständigheter inte framgår av täktplanen,

5) behövliga bestämmelser om kontrollen av täktverksamheten och dess konsekvenser samt om andra med tanke på övervakningen behövliga åtgärder, om nämnda omständigheter inte framgår av täktplanen,

6) tillståndets giltighetstid,

7) säkerhet som ställts med stöd av 12 § i marktäktslagen samt beloppet av tillsynsavgift som förelagts med stöd av 23 § i marktäktslagen.

I täktplanen skall en anteckning göras om beviljande av tillstånd.

Bestämmelser om motivering av beslut och om besvärsanvisning finns i 7 kap. i förvaltningslagen.

7 §
Tillsyn

Innan täktverksamhet inleds skall substanstagaren märka ut det i tillståndet avsedda täktområdet i terrängen och vid behov sätta ut anordningar som behövs för övervakningen.

Tillsynsmyndigheten eller den tjänsteinnehavare som tillsynsmyndigheten har förordnat skall tillräckligt ofta utföra inspektion för att följa verksamheten, med beaktande av tillståndshavarens egenkontroll och sakkunskap samt täktverksamhetens art och omfattning. Inspektion skall dessutom göras på grund av motiverade yrkanden av innehavaren av marktäktstillståndet, sakägare eller andra, om inte inspektionen skall anses uppenbart onödig.

När täktverksamheten har upphört eller tillståndets giltighetstid har löpt ut skall slutinspektion utföras på området så som tillsynsmyndigheten har bestämt, om inte något annat har bestämts i tillståndet. Innehavaren av marktäktstillståndet skall underrätta tillsynsmyndigheten om att täktverksamhetens har upphört, så att en sådan slutinspektion som avses i denna paragraf kan utföras.

8 §
Åtgärder under marktäktstillståndets giltighetstid

Under giltighetstiden för det tillstånd som meddelats med stöd av 10 § i marktäktslagen skall tillståndshavaren också vidta alla de eftervårdsåtgärder som förutsätts i tillståndet eller tillståndsbestämmelserna, om inte någon annan tidsfrist har utsatts för genomförandet av åtgärderna med stöd av 11 § 3 mom. i marktäktslagen.

Säkerhet som ställts med stöd av 12 § i marktäktslagen skall vara i kraft tills genomförandet av alla de åtgärder som förutsätts i tillståndet eller tillståndsbestämmelserna har godkänts vid slutinspektion.

9 §
Anmälningar enligt marktäktslagen

Innehavaren av ett marktäktstillstånd skall årligen senast den 31 januari lämna en sådan anmälan till tillståndsmyndigheten som avses i 23 a § 1 mom. i marktäktslagen.

Tillstånds- och tillsynsmyndigheten skall årligen senast den 31 mars ge in de uppgifter som avses i 23 b § 1 mom. 1 punkten i marktäktslagen till datasystemet eller den regionala miljöcentralen.

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

Genom denna förordning upphävs marktäktsförordningen av den 5 februari 1982 (91/1982) om marksubstanser jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

På en tillståndsansökan som anhängiggjorts och som före denna förordnings ikraftträdande har kungjorts i enlighet med 13 § i marktäktslagen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Tillståndsmyndigheten kan vid behov begära att en tillståndsansökan som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande men som inte har kungjorts i enlighet med 13 § i marktäktslagen skall kompletteras i enlighet med vad som bestäms i denna förordning.

Helsingfors den 24 november 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Tuuli Lovén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.