918/2005

Given i Helsingfors den 18 november 2005

Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med justitieministeriets beslut

Ändras i justitieministeriets förordning av den 30 mars 2001 om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner (322/2001) 4 § 1 mom. och 6 a §, sådana de lyder i förordning 995/2004, som följer:

4 §
Övriga ooundgängliga levnadskostnader

Som övriga oundgängliga levnadskostnader räknas gäldenärens och hans eller hennes familjs utgifter för kost, kläder, sedvanliga utgifter för hälsovård samt utgifter för, personlig hygien, hemmets hygien underhåll av hemmet, användning av lokaltrafik, prenumeration på dagstidning, tv-licens, användning av telefon och hobby- och rekreationsverksamhet samt andra liknande utgifter. Gäldenären behöver inte separat redovisat för dessa kostnader, utan de beaktas månatligen till följande belopp:

1) ensamstående eller ensamförsörjare 450 euro,

2) den som lever i äktenskap eller är sambo eller bor i samma hushåll som en annan myndig person 377 euro,

3) minderåriga barn som bor i samma hushåll som gäldenären; första och andra barnet 286 euro, tredje och därpå följande barn 266 euro,

4) barn som fyllt 17 år och bor i samma hushåll som gäldenären 316 euro.


6 a §
Indexjustering på grund av 35 a § lagen om skuldsanering för privatpersoner

Om gäldenärens inkomster under ett kalenderår ökar så att de med minst 817 euro överstiger de inkomster som i betalningsprogram har antecknats som gäldenärens inkomster, skall gäldenären för betalningen av sina skulder använda två tredjedelar av det belopp med vilket ökningen överstiger 817 euro, dock inte det belopp som gäldenären nödvändigt har behövt till utgifter för inkomstens förvarande eller till sina övriga utgifter.


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Förordningen skall tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten när förordningen träder i kraft och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räk- nas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. Då tingsrätten har fastställtett betalningsprogram och fullföljdsdomsto- len återförvisar ärendet till tingsrätten, tillämpas förordningen om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

Helsingfors den 18 november 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Inspektör
Antti Nironen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.