916/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 14 november 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning av den 19 juni 2002 (544/2002) 25, 26, 29, 57, och 58 §,

ändras 4 § 2 och 3 mom., 10 § 1 mom., 13 och 22 §, 23 § och dess rubrik, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 255/2004, 28 § 1 mom., 31 § 2 mom., 37 § 10 punkten, 38 § 1 mom. 12 punkten, 54―56 §, av dem 54 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 255/2004, 65 § 1 mom., 66 § 2 mom. 1 punkten, samt

fogas till 28 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 74 a §, som följer:

4 §
Ministeriets ledningsgrupp

Till ledningsgruppen hör ministern, statssekreteraren, kanslichefen, avdelningscheferna, överdirektören och av ministern särskilt förordnade tjänstemän samt en av personalen utsedd företrädare. Ministerns specialmedarbetare och ministeriets informationschef har rätt att vara närvarande vid ledningsgruppens möten.

Ordförande för ledningsgruppen är ministern och vice ordförande statssekreteraren.

10 §
Jordbruksavdelningens uppgifter

Jordbruksavdelningen behandlar ärenden som gäller jordbruk, trädgårdsodling och övriga landsbygdsnäringar samt likaså utvecklandet av deras verksamhetsbetingelser och struktur, ifall ärendet inte ankommer på en annan avdelning. Avdelningen behandlar dessutom de landsbygdspolitiska riktlinjerna för verksamheten och de program och gemenskapsinitiativsprogram som gäller Europeiska unionens (EU) regional- och landsbygdsutveckling, samt samordnar de bio- och gentekniska ärenden som har anknytning till ministeriets förvaltningsområde.


13 §
Uppgifter för avdelningen för livsmedel och hälsa

Avdelningen för livsmedel och hälsa behandlar ärenden som gäller veterinärverksamhet, förebyggande och bekämpande av djursjukdomar samt av sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor, djurens välbefinnande, livsmedelshygien för animaliska produkter och primärproduktion av växter, medicinsk behandling av djur, utövande av veterinäryrket, insatsvaror som används inom jordbruk och trädgårdshushållning, växternas sundhet samt växtförädlarrätt. Dessutom behandlar avdelningen de ärenden med anknytning till ekologisk produktion samt bio- och genteknik som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

22 §
Särskilda bestämmelser

Varje avdelning och fristående enhet behandlar internationella ärenden inom sitt verksamhetsområde och ärenden som gäller lagstiftning, forskning, revision och rådgivning samt ämbetsverk, inrättningar och organisationer som styrs av ministeriet, om det ovan inte föreskrivs något annat om avdelningarnas och de fristående enheternas uppgifter.

23 §
Statssekreteraren och kanslichefen

Om statssekreterarens och kanslichefens uppgifter föreskrivs i reglementet för statsrådet (262/2003).

28 §
Information till ministern, statssekreteraren och kanslichefen

Ministern, statssekreteraren och kanslichefen skall informeras om de viktigaste av de ärenden som tas upp eller är anhängiga inom ministeriets verksamhetsområde samt om ärenden som är av allmänt intresse. Likaså skall i god tid informeras om föredragningen av viktiga ärenden samt, om så bestäms, handlingarna sändas till påseende.


Statssekreteraren skall se till att ministeriets tjänstemän informeras om ärenden som statssekreteraren bereder och som hänför sig till tjänstemännens ansvarsområden.

31 §
Förordnande av ärendets beredare och avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman skyldig att utföra de uppgifter som ministern, statssekreteraren, kanslichefen, eller vederbörande avdelningschef eller chefen för en fristående enhet bestämmer.

37 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör i fråga om ministeriet och dess anställda ärenden som gäller


10) ledigförklaring av en tjänst, när det är fråga om att besätta en tjänst som chef för en avdelning eller en fristående enhet, en tjänst inom avdelningen på minst kravnivå 9 eller motsvarande eller en tjänst utanför avdelningsindelningen,


38 §
Beslutanderätten för avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna

Chefen för respektive avdelning avgör, såvida inte ärendena med stöd av 37 § hör till kanslichefens beslutanderätt eller något annat om avgörandet av ärendet föreskrivs nedan, ärenden som gäller


12) ledigförklaring av en tjänst, när det är fråga om att besätta en tjänst på högst kravnivå 8 som placerats vid avdelningen,


Beslutanderätten för tjänstemännen vid avdelningen för livsmedel och hälsa
54 §
Beslutanderätten för chefen för avdelningen för livsmedel och hälsa

Chefen för avdelningen för livsmedel och hälsa avgör utöver det som föreskrivs i 38 § dessutom ärenden som enligt följande författningar och bestämmelser hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) ärenden som gäller sådan befrielse från eller nedsättning av avgift som avses i 7 § 3 mom. i lagen om bekämpningsmedel (1031/1997),

2) avtal om myndighetssamarbete vilka ingås med andra stater och som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde,

3) beslut om ersättning för utförande av kontrolluppgiften gällande fiskerivaror som avses i 10 § 2 mom. i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996),

4) i enskilda f all förvaltnings- och tillståndsärenden som avses i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000), och

5) fördelning och användning av anslagen för veterinärvård samt anställande av sådan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vars lön betalas med ifrågavarande anslag och ärenden som gäller personaladministrationen för dessa personer.

55 §
Beslutanderätten för övriga tjänstemän

Ärenden som gäller utfärdande av intyg som hänför sig till utövande av veterinäryrket avgörs av en tjänsteman vid enheten för juridiska ärenden som avdelningschefen vid avdelningen för livsmedel och hälsa förordnat. Ärendena avgörs utan föredragning.

56 §
Beslutanderätten för chefen för verkställighetsenheten

Chefen för verkställighetsenheten avgör:

1) utfärdande av föreskrifter som avses i 21 § i veterinärvårdslagen (685/1990),

2) utbetalning av arvoden och ersättningar som avses i förordningen om förrättningsarvoden till veterinärer (1234/2001),

3) beviljande av tillstånd som avses i 21 g § i läkemedelslagen (853/2005),

4) i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden som aves i författningarna om djursjukdomar,

5) i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden som avses i författningarna om djurskydd, och

6) i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden som avses i lagen om veterinär gränskontroll.

65 §
Utnämningsbefogenheter

Kanslichefen utnämner tjänstemän eller anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om deras avlöning motsvarar minst kravnivå 9 eller motsvarande och om inte annat bestäms någon annanstans. Kanslichefen utnämner eller anställer också tjänstemän eller personal i arbetsavtalsförhållande som står utanför avdelningsindelningen om inte annat bestäms någon annanstans.


66 §
Tjänstledigheter

Annan än i 1 mom. avsedd tjänstledighet eller motsvarande befrielse beviljas

1) statssekreteraren, kanslichefen och avdelningschefen för högst två år av ministern och för över två år av statsrådet,


74 a §
Gruppen för ägarstyrning

Vid ministeriet finns en grupp för ägarstyrning, med uppdrag att behandla ägarstyrningen av statsbolagen och statens intressebolag inom ministeriets ansvarsområde samt ändringar i bolagens ägarunderlag och ägararrangemang.

Om sammansättningen av gruppen för ägarstyrning och dess närmare uppgifter bestäms i ministeriets beslut om tillsättande av gruppen.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005 och förordningens 54 § 4 och 5 punkt samt 55 och 56 § gäller till och med den 30 april 2006.

Helsingfors den 14 november 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Kanslichef
Jarmo Vaittinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.