907/2005

Given i Helsingfors den 17 november 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 3 december 2002 om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt (1017/2002) 14 § 2 mom., 19 § 1 mom. och punkt 5 i bilaga 3 samt

fogas till förordningen en ny 5 a §, en ny 10 a § samt en bilaga 4 som följer:

1 kap.

Allmäanna bestämmelser

5 a §
Användning av bästa tillgängliga teknik

Ett tillståndsvillkor kan vara strängare än minimikraven enligt denna förordning om tillämpningen av bästa tillgängliga teknik förutsätter det.

10 a §
Gränsvärden för partikelutsläpp i vissa fall

I en befintlig anläggning som använder fast bränsle med en bränsleeffekt under 500 megawatt och i en befintlig anläggning som använder flytande bränsle med en askhalt på över 0,06 procent kan ett gränsvärde på högst 100 mg/m3(n) följas för partikelutsläpp, om verksamhetsutövaren på ett sätt som har godkänts av tillståndsmyndigheten kan visa att det inte tekniskt och ekonomiskt sett är möjligt för anläggningen att följa det gränsvärde för partikelutsläpp som anges i tabell 15 i bilaga 2.

14 §
Tillståndsvillkor som gäller exceptionella situationer

I miljötillståndet skall tillståndsmyndigheten föreskriva att anläggningen utan utrustning för rening av rökgaser får drivas i högst 120 timmar under ett kalenderår.

19 §
Fastställande av utsläppsgränsvärden för flerbränsleanläggningar

Då fler än en typ av bränsle samtidigt bränns i en flerbränsleanläggning bestäms anläggningens utsläppsgränsvärde på basis av summan av de viktade utsläppsgränsvärdena för respektive bränsletyp. De viktade utsläppsgränsvärdena beräknas så, att den effekt som kan uppnås med varje bränsletyp multipliceras med motsvarande utsläppsgränsvärde, och produkten divideras med summan av de effekter som kan uppnås med alla bränsletyper som används. Utsläppsgränsvärdet fås genom att addera de viktade utsläppsgränsvärdena för varje typ bränsle enligt formeln i bilaga 4.Denna förordning träder i kraft den 25 november 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG, EGT nr L 309, 27.11.2001, s. 1

Helsingfors den 17 november 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Anneli Karjalainen

Bilaga 3

Kontroll och mätning av utsläpp


5. Värdena på den 95-procentiga konfidensintervallen för ett enskilt vid kontinuerliga mätningar för kvalitetssäkring uppmätt mätvärde skall inte överstiga följande procentuella andelar av utsläppsgränsvärdena:

Svaveldioxid 20 %
Kväveoxider 20 %
Partiklar 30 %

Om i de kontinuerliga mätningarna någon dag mer än tre timmedelvärden är ogiltiga på grund av att det mätsystem som används inte fungerar eller genomgår underhåll, skall mätresultaten ogiltigförklaras. Om mer än tio dagar under ett år ogiltigförklaras skall den regionala miljöcentralen kräva att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för att förbättra det kontinuerliga mätsystemets tillförlitlighet.

Bilaga 4

Fastställande av utsläppsgränsvärden för flerbränsleanläggningar

I en flerbränsleanläggning där fler än en typ av bränsle bränns samtidigt beräknas det viktade utsläppsgränsvärdet (Cp) enligt följande formel:

Cp = C1 + C2 + ...+Cn , där

Q1...n M1....n x C1....n
C1....n =
_____________________
Q1M1 + Q2M2 + ... QnMn,

Q = värmevärde för respektive bränsle (MJ/kg)

M = mängden av respektive bränsle (kg/h eller t/a)

C1....n = utsläppsgränsvärde för respektive bränsle uttryckt i mg/m3(n) reducerat till syrehalten hos det bränsle som används mest.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.