905/2005

Given i Helsingfors den 18 november 2005

Lag om ändring av 23 b § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 23 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 1104/1998, som följer:

23 b §

I Europeiska unionens tullinformationssystem får registreras personuppgifter avsedda i artikel 4 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och andra uppgifter som behövs för att överträdelser av förbud och begränsningar om vilka bestäms i lag och som gäller import, export och transitering av varor skall kunna förhindras, utredas och föras till åtalsprövning samt för att brott som omfattar överföring, omvandling, döljande eller förställande av egendom eller avkastning som erhållits genom eller använts vid olaglig narkotikahandel eller överträdelser av författningar och bestämmelser som räknas upp i artikel 1.1 andra strecksatsen i den nämnda konventionen skall kunna förhindras, utredas och föras till åtalsprövning, om på det misstänkta brottet kan följa fängelse.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 70/2005
FvUB 15/2005
RSv 127/2005

Helsingfors den 18 november 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.