887/2005

Given i Helsingfors den 10 november 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2005―2009 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2004 om statsunderstöd som åren 2005―2009 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden (1279/2004) 3 § 6 punkten, 4 och 7 § som följer:

3 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas följande kommuner:


6) Uleåborgsregionen som omfattar Haukipudas, Karlö, Kempele, Kiiminki, Limingo, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä och Uleåborg,


4 §
Föremål för understöd

Understöd kan beviljas för

1) byggande av gator som bostadsområdet förutsätter eller som leder till bostadsområdet eller övriga trafikleder,

2) anläggning av parker inom bostadsområdet eller i direkt anslutning till bostadsområdet,

3) byggande av överförings- och samlingsavlopp samt matar- och förbindelsevattenledningar som bostadsområdet förutsätter.

7 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Förutsättningar för att understöd skall beviljas är att

1) bostadsområdet har en detaljplan som har lagts fram offentligt,

2) projektets kostnader är skäliga och

3) understödstagaren lägger fram en utredning över hur understödet påskyndar byggandet av det nya bostadsområdet.

När understödet avser byggande av anläggningar för vattentjänster, förutsätter beviljande av understöd dessutom att:

1) understödstagaren lägger fram en utredning om att förutsättningar föreligger enligt 4 § i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och

2) Statens bostadsfond begär ett utlåtande av den regionala miljöcentralen.

Bidrag anvisas främst till projekt som befrämjar byggandet av nya bostadsområden på orter med största brist på tomter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 november 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Anu Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.