882/2005

Given i Helsingfors den 11 november 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 6 mom., 10 § 7 mom. och 25 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen av den 28 december 2001 (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) när jord- och skogsbruksministeriet betalar producenterna produktionsstöd för mjölk på grundval av den kvantitet som producenterna har levererat till mejeriet eller direktsålt till konsumenter.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) direktförsäljning av mjölk till konsumenter direktförsäljning som avses i artikel 5 punkt g i rådets förordning om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, senare rådets förordning, (EG) nr 1788/2003,

2) mejerimjölk leverans enligt artikel 5 punkt f i rådets förordning,

3) produktionsperiod en tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år, och med

4) kvotregister ett informationssystem som förvaltas av jord- och skogsbruksministeriet och som innehåller uppdaterade uppgifter om de mjölkkvantiteter som producenterna har producerat och om de referenskvantiteter som producenterna har i sin besittning.

3 §
Ansökan om produktionsstöd för mjölk

Producenten ansöker om produktionsstöd för mjölk genom att han levererar anmälan om deltagande (blankett nr 282) som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt, till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Produktionsstöd kan utbetalas för stödåret om anmälan om deltagande har lämnats in senast den 31 mars det år som följer efter året för stödet. För att få produktionsstöd för mjölk för år 2005 behöver producenten emellertid inte leverera anmälan om deltagande.

Anmälan om deltagande levereras till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftcentrum ligger. Om gårdsbruksenheten saknar ett driftscentrum skall ansökan lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar ligger.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet levererar den sökande en kopia av anmälan och på detta sätt bekräftar deltagandet.

4 §
Utbetalning av produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd för mjölk utbetalas till en sökande som uppfyller kraven för stödet.

Grunden till utbetalningen av stöd för både mejerimjölk och direktsåld mjölk är den producerade mjölkkvantiteten i liter.

För mejerimjölk utbetalas produktionsstöd på grundval av de månatliga produktionsuppgifter som mejeriet anger, högst för den referenskvantitet som den sökande har i sin besittning under den aktuella produktionsperioden.

För den mjölk som direktsålts till konsumenter utbetalas stöd högst för den kvantitet som motsvarar den sökandes fastställda referenskvantitet för direktförsäljning. För att stödet skall utbetalas krävs att producenten senast den 14 maj har lämnat in ansökan om produktionsstöd för direktförsäljning av mjölk (blankett nr 512007_05) för den föregående produktionsperioden, till arbetskrafts- och näringscentralen eller Ålands länsstyrelse.

5 §
Mejerier

Jord- och skogsbruksministeriet för register över de mejerier som är upptagna i utbetalningssystemet för produktionsstöd för mjölk. Mejerierna ingår en förbindelse (blankett nr 421) om att senast den 10 följande månad lämna uppgifter i kvotregistret om den mjölkkvantitet som producenterna har levererat under den föregående månaden samt om mjölkens fetthalt.

6 §
Förfarandet vid utbetalning av produktionsstöd

Produktionsstödet för mejerimjölk betalas varje månad in på det konto som producenten har angett. Producenten får månatligen ett meddelande om utbetalningen och den mottagna mjölkkvantiteten.

Produktionsstödet för den mjölk som direktsålts till konsumenter utbetalas enligt ansökan månatligen eller en gång om året in på det konto som producenten har angett. Producenten får ett meddelande om utbetalningen och den mjölkkvantitet i liter som producenten har uppgett.

7 §
Beslut om utbetalning av stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar årligen efter produktionsperiodens utgång beslut om föregående års produktionsstöd för mjölk.

8 §
Överklagande av stödbeslut

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall lämna tillsammans med beslutet en besvärsanvisning. I lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar föreskrivs (1336/1992) om beslutets överklagbarhet.

9 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2005. Förordningens 4 och 6―8 § tillämpas dock först från den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 november 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.