878/2005

Given i Helsingfors den 10 november 2005

Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som hänför sig till vissa föreskrivna verksamhetskrav på naturskydd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs med stöd av 7 § i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Denna förordning gäller de kontroller som avses i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd, samt i artikel 25 i förordningen av gårdsstöd avsedda kontroller av vissa föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön, nedan tvärvillkor som hänför sig till miljön, enligtrådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar och 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, och som avses i bilaga III till förordningen om gårdsstöd.

Övervakningen av tvärvillkoren genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem, nedan det integrerade systemet, som avses i kapitel 4 i förordningen om system för direktstöd. Bestämmelser om det integrerade systemet ingår i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) uppsåtlig överträdelse uppsåtlighet enligt definitionen i 3 kap. 6 § i strafflagen (39/1889),

2) överträdelse en försummelse som beror på brister i sökandens verksamhet,

3) upprepade överträdelser en definiering enligt artikel 41 punkt a i tillämpningsförordningen,

4) överträdelsens omfattning en definiering enligt artikel 41 punkt b i tillämpningsförordningen,

5) överträdelsens allvar en definiering enligt artikel 41 punkt c i tillämpningsförordningen,

6) överträdelsens varaktighet en definiering enligt artikel 41 punkt d i tillämpningsförordningen.

2 kap.

Kontroll av villkoren för stödberättigande

3 §
Samordning av kontrollerna

Jord- och skogsbruksministeriet är den samordningsmyndighet som avses i artikel 23.3 i förordningen om gårdsstöd.

4 §
Utförande av kontrollerna

I enlighet med artikel 42.2 i tillämpningsförordningen utför arbetskrafts- och näringscentralen, nedan TE-centralen, de kontroller som hänför sig vissa föreskrivna verksamhetskrav och som specificeras i denna förordning.

TE-centralen sammanställer inom sitt område resultaten från kontrollen av de tvärvillkor som avses i denna förordning för de enskilda kontrollobjektens vidkommande och fastställer kontrollresultatet på det sätt som särskilt bestäms i tillämpningsförordningen.

5 §
Administrativa kontroller

I fråga om de tvärvillkor som hänför sig till de föreskrivna verksamhetskrav som avses i denna förordning kan förutom kontroller på plats verkställas administrativa kontroller, vilka regleras i artikel 43 i tillämpningsförordningen.

3 kap.

Kontroller på plats

6 §
Minsta kontrollfrekvens

Enligt artikel 44.1 i tillämpningsförordningen skall minst 1 procent av de gårdar som har ansökt om direktstöd kontrolleras när det gäller de tvärvillkor som hänför sig till de föreskrivna verksamhetskraven.

7 §
Stickprovsurval

När de gårdar som skall kontrolleras väljs ut iakttas förutom artikel 44 i tillämpningsförordningen dessutom vad som bestäms i artikel 45.1 och 45.2 samt i artikel 45.3 andra stycket punkt b i samma förordning.

8 §
Delområden för kontroller på plats

De gårdar som på grundval av artikel 46.1 och 47.1 i tillämpningsförordningen har valts ut för kontroll skall kontrolleras på det sätt som bestäms i avdelning III kapitel III avsnitt III i tillämpningsförordningen.

De i denna förordning nämnda kontrollerna av vissa föreskrivna verksamhetskrav hos gårdar som valts ut för kontroll på de grunder som nämns ovan i 7 § skall om möjligt utföras samtidigt som kontrollen av hela gården.

9 §
Kontrollrapport

TE-centralen skall upprätta en kontrollrapport över en kontroll av de kontrollobjekt som nämns i artikel 4 i förordningen om gårdsstöd i enlighet med artikel 48.1 och 48.2 i tillämpningsförordningen.

Kontrollrapporten skall upprättas inom den tid som nämns i artikel 48.3 första stycket i tillämpningsförordningen.

10 §
Kontroll av jordbruksmark som ligger inom området för Natura 2000

På alla de gårdar som omfattas av övervakningen av tvärvillkor som hänför sig till kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven på miljön, och som har jordbruksmark i ett område som på grundval av antingen naturdirektivet (92/43/EEG) eller direktivet om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG) hör till Naturanätverket, kontrolleras att de naturvärden som har legat till grund för att området valts ut för att tas med i nätverket Natura 2000, inte avsevärt har försämrats.

11 §
Kontroll av fredade arter

På alla de gårdar som omfattas av övervakningen av tvärvillkor som hänför sig till kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven på miljön, kontrolleras att naturskyddslagens (1096/1996) bestämmelser om fredning av de växter som avses i bilaga IV(b) till naturdirektivet, har iakttagits.

Vid de kontroller som avses ovan i 1 mom. säkerställs att naturskyddslagens och jaktlagens bestämmelser (615/1993) om fredning av fåglar har iakttagits och att fåglarnas livsmiljöer som är viktiga med tanke på skyddet av fåglar inte har förstörts eller försämrats.

4 kap.

Påföljder

12 §
Påföljder vid försummelse

Om de villkor och krav som avses i denna förordning inte iakttas minskas de i förordningen om gårdsstöd avsedda direktstöden på det sätt som föreskrivs i artikel 7 i förordningen om gårdsstöd och artikel 66 i tillämpningsförordningen.

Påföljden vid försummelse att iaktta villkoren eller kraven är enligt artikel 66.1 i tillämpningsförordningen en minskning med tre procent av det totala beloppet av direktstöd. Totalbeloppet kan dock i enskilda fall minskas med en procent när försummelsen som helhet betraktad kan anses ringa, eller med fem procent när försummelsen som helhet bedömd kan anses vara allvarligare än normalt.

I sådana situationer som avses i artikel 48.1 punkt c andra stycket i tillämpningsförordningen kan man avstå från att bestämma en påföljd.

13 §
Påföljder vid uppsåtlig överträdelse

Påföljden vid uppsåtlig överträdelse, detta begrepp så som det har definierats i 2 § 1 mom. 1 punkten i denna förordning, fastställs på det sätt som bestäms i artikel 67 i tillämpningsförordningen.

Påföljden vid uppsåtlig överträdelse är enligt artikel 67.1 i tillämpningsförordningen en minskning med 20 procent av det totala beloppet av direktstöd.

Totalbeloppet kan dock i enskilda fall minskas med minst 15 procent när den uppsåtliga överträdelsen som helhet betraktad kan anses vara ringa, eller med högst 100 procent när den uppsåtliga överträdelsen som helhet bedömd kan anses vara allvarligare än normalt.

Om den uppsåtliga överträdelsen tydligt avser ett särskilt stödsystem eller är särdeles omfattande, allvarlig, långvarig eller upprepad fastställs påföljden enligt artikel 67.2 i tillämpningsförordningen.

14 §
Bedömning av påföljderna

Vid bedömningen av en påföljd skall hänsyn tas till överträdelsens upprepning, omfattning, allvar och varaktighet i enlighet med hur dessa begrepp har definierats i 2 § 1 mom. 3―6 punkten i denna förordning.

Om det i samband med kontrollen konstaterats flera fall där sökanden av stöd har låtit bli att iaktta bestämmelserna bestäms påföljden enligt artiklarna 66 och 67 i tillämpningsförordningen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Anmälningsskyldighet

TE-centralen skall underrätta den regionala miljöcentralen om de brister i akttagandet av föreskrivna verksamhetskrav enligt 10 och 11 § som TE-centralen uppdagar i samband med kontrollerna.

16 §
Sökande av ändring

När det gäller kontrollresultatet i fråga om de villkor som avses i denna förordning kan ändring inte sökas särskilt. Ändring kan sökas endast i samband med att det avgörande i huvudsaken som avses i 2 mom. överklagas.

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om stöd får sökas i den ordning som föreskrivs i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), nedan stöduppgiftslagen.

17 §
Tillämpning av övervakningslagstiftningen

I fråga om inspektionsverksamheten tillämpas vad som föreskrivs i 8 § i stöduppgiftslagen samt i 2 kap. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapernas gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

18 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 17 november 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 november 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.