877/2005

Given i Helsingfors den 11 november 2005

Lag om ändring av 1 och 2 § i museilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i museilagen av den 3 augusti 1992 (729/1992) 1 och 2 §, sådana de lyder, 1 § i lag 1166/1996 och 2 § delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

1 §

Museiverksamhetens syfte är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse av sin kultur, sin historia och sin miljö.

Museerna skall främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, forska, undervisa och sprida information om det samt bedriva utställnings- och publikationsverksamhet.

2 §

Villkor för erhållande av statsandel är att

1) museet ägs av en kommun eller samkommun eller av en privat sammanslutning eller stiftelse, till vars stadgeenliga uppgifter hör att bedriva museiverksamhet eller att svara för ett museum,

2) det finns ekonomiska förutsättningar för verksamheten, men museet dock inte drivs i syfte att eftersträva ekonomisk vinst,

3) museet har stadgar som styr verksamheten och som definierar museets ansvarsområde på det sätt som bestäms genom förordning av statsrådet,

4) det finns garantier för att museets samlingar bibehålls som museisamlingar även om museet upphör med sin verksamhet,

5) museet har en verksamhetsansvarig museichef som sköter uppgiften som huvudsyssla samt tillräcklig personal med utbildning inom museibranschen,

6) museets lokaler för utställningar, personalen och allmänheten samt för skötseln och förvaringen av samlingarna är ändamålsenliga,

7) museets verksamhet pågår året om och samlingarna är tillgängliga för besökare,

8) museet, på det sätt som bestäms genom förordning av statsrådet, har en verksamhets- och ekonomiplan samt andra planer som styr verksamheten.

Bestämmelser om minimiantalet anställda med utbildning inom museibranschen och om behörighetsvillkoren för dem utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Ett museum som vid ikraftträdandet av denna lag får statsandel eller som undervisningsministeriet har konstaterat vara berättigat till statsandel skall uppfylla villkoren för erhållande av statsandel enligt 2 § 1 mom. 3―8 punkten från ingången av år 2009.

RP 79/2005
KuUB 10/2005
RSv 112/2005

Helsingfors den 11 november 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.