875/2005

Given i Helsingfors den 10 november 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 december 2004 om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) en ny 30 a § och till 43 § ett nytt 3 mom. som följer:

30 a §

Utöver vad som bestäms ovan får importpartier bestående av kött, köttvaror, mjölk eller mjölkbaserade produkter som förvaras i ett i 20 § 2 mom. avsett tullager eller i 24 § 1 mom. avsedda frilager eller frizoner och som har levererats till gemenskapens territorium före den 1 januari 2005 och inte uppfyller de minimikrav gällande djurs hälsa som anges i punkterna 2―9 i bilaga 10 levereras till ett tredjeland endast om den person som ansvarar för importpartiet för den gränsveterinär som övervakar lagret uppvisar ett skriftligt tillstånd i vilket den behöriga myndigheten i det tredjeland som är bestämmelseland eller eventuella transitländer utanför gemenskapen godkänner införseln av importpartiet till det berörda landets territorium.

43 §
Avsändande av importpartier från lager för provianteringslivsmedel

Utöver vad som bestäms ovan får importpartier bestående av kött, köttvaror, mjölk eller mjölkbaserade produkter som förvaras i ett i 37 § 1 mom. avsett lager för provianteringslivsmedel och som har levererats till gemenskapens territorium före den 1 januari 2005 och inte uppfyller de minimikrav gällande djurs hälsa som anges i punkterna 2―9 i bilaga 10 levereras från lagret till en båt som skall provianteras endast om lagerhållaren för den gränsveterinär som övervakar lagret uppvisar ett skriftligt tillstånd i vilket en behörig representant för båten i fråga godkänner att importpartiet levereras till båten.Denna förordning träder i kraft den 16 november 2005.

Kommissionens beslut 2005/755/EG (32005D0755); EGT nr L 284; 27.10.2005, s. 8

Helsingfors den 10 november 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.