864/2005

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Konventionens ikraftträdande

Bestämmelserna i den i Bryssel den 26 maj 1997 på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen upprättade konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 46/1998
LaUB 7/1998
RSv 106/1998
(Förordning är publicerad i Finlands författningssamlings nr 736/2005)
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 98/2005)

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.