862/2005

Given i Helsingfors den 4 november 2005

Finansministeriets förordning om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 4 mom. i lagen av den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999), sådant det lyder i lag 370/2005:

1 §
Allmänt

Rätt att delta i OFR-examen som avses i 7 § i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999), nedan examen, har den som har skött uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin enligt 2 § och revisionsuppgifter enligt 3 §.

En sökande har rätt att delta i examen också på de grunder som avses i 9 § 3 mom. i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, om han eller hon uppfyller kraven för godkännande att delta i examen i undantagsfall på det sätt som bestäms i 4 § i denna förordning.

2 §
Erfarenhet av uppgifter inom offentlig förvaltning och ekonomi

Den sökande har tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin om han eller hon i huvudsyssla tjänstgjort under minst tre år

1) som ekonomidirektör, ekonomichef, redovisningschef, förvaltningschef, ekonomiplanerare, ekonomiinspektör, intern revisor eller revisor inom den offentliga förvaltningen eller i andra ekonomiförvaltnings- och revisionsuppgifter med motsvarande innehåll och krav hos staten, kommunerna, församlingarna, samkommunerna, de kyrkliga samfälligheterna eller hos samfund och stiftelser av offentligrättslig karaktär,

2) i uppgifter som avses i 1 punkten hos sammanslutningar i vilka staten, kommuner, församlingar, samkommuner eller kyrkliga samfälligheter har bestämmanderätten, eller

3) i revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin i OFR-, CGR- eller GRM-sammanslutningar.

Om den erfarenhet som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten har erhållits i tjänst hos andra offentligrättsliga samfund eller stiftelser än Europeiska unionen, staten, kommunerna, församlingarna, samkommunerna eller de kyrkliga samfälligheterna, räknas såsom erfarenhet högst hälften av den erfarenhet som krävs.

Över hälften av den treåriga erfarenhet som avses i 1 mom. skall hänföra sig till de senaste tio åren.

Med samfund eller stiftelse av offentligrättslig karaktär avses i 1 mom. 1 punkten bland annat sådana samfund och stiftelser som inte är myndigheter och som med stöd av lag har påförts offentliga förvaltningsuppgifter.

3 §
Erfarenhet av revisionsuppgifter

Den sökande har tillräcklig erfarenhet av revision om han eller hon tjänstgjort minst tre år

1) i revisionsuppgifter eller andra ekonomiska granskningsuppgifter eller andra uppgifter med motsvarande innehåll och krav hos ett sådant samfund som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten,

2) som intern revisor vid ett offentligt samfund eller vid en sammanslutning som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1336/1997), eller

3) i revisionsuppgifter vid sammanslutningar och stiftelser som bedriver verksamhet och som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Om den erfarenhet som avses i 1 mom. inte har erhållits i huvudsyssla, har den sökande erhållit tillräcklig erfarenhet av revision också om han eller hon under minst tre år har tjänstgjort i bisyssla som revisor vid offentliga samfund eller andra sammanslutningar så att erfarenheten av revision är mångsidig och tillräckligt krävande till omfattning och beskaffenhet.

Minst två tredjedelar av den arbetserfarenhet som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten och som har erhållits genom lagstadgad revision skall vara förvärvad under handledning av en OFR-, CGR- eller GRM-revisor.

Över hälften av den treåriga revisionserfarenhet som avses i denna paragraf skall hänföra sig till de senaste fem åren.

4 §
Godkännande att delta i examen i undantagsfall

En sökande godkänns att delta i examen, om han eller hon har minst sju års erfarenhet inom den offentliga förvaltningen av krävande uppgifter som hänför sig till redovisning, finansiering och juridik samt minst tre års erfarenhet av revision enligt 3 § 1, 2 och 4 mom.

Uppgifter som avses i 1 mom. är tjänstgöring i huvudsyssla som chef eller sakkunnig i självständiga och ansvarsfulla uppgifter som innefattar redovisning, finansiering och juridiska frågor hos offentligrättsliga samfund eller stiftelser.

En sökande godkänns att delta i examen om han eller hon i femton år har tjänstgjort yrkesmässigt i huvudsyssla

1) i uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten,

2) som intern revisor vid ett offentligt samfund eller

3) i andra uppgifter med motsvarande innehåll och krav.

Om den erfarenhet som avses i 2 mom. har erhållits i tjänst hos andra offentligrättsliga samfund eller stiftelser än Europeiska unionen, staten, kommunerna, församlingarna, samkommunerna eller de kyrkliga samfälligheterna, räknas såsom erfarenhet högst hälften av den erfarenhet som krävs.

5 §
Tidpunkten för uppfyllandet av kraven

Som erfarenhet av uppgifter som avses i 2―4 § räknas den praktiska erfarenhet som den sökande har erhållit senast den 15 april det år examen avläggs.

De tider som avses i 2 § 3 mom. och 3 § 4 mom. räknas bakåt från den tidpunkt som nämns i 1 mom. i denna paragraf.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets beslut av den 26 augusti 1999 om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen (865/1999) jämte ändringar.

Förordningen tillämpas första gången när sökande godkänns för 2006 års examen. Förordningens 3 § 3 mom. tillämpas på revisionserfarenhet som har förvärvats den 1 juli 2005 eller därefter.

Helsingfors den 4 november 2005

Finansminister
Eero Heinäluoma

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.