861/2005

Given i Helsingfors den 3 november 2005

Statsrådets förordning om justitieförvaltningens servicecentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Uppgifter

Justitieförvaltningens servicecentral är ett ämbetsverk som lyder under justitieministeriet och har till uppgift att i den omfattning ministeriet beslutar producera stöd-tjänster för ekonomi- och personaladministrationen samt andra stödtjänster för ämbetsverk inom justitieförvaltningen och för andra statliga ämbetsverk så som avtalats om produktion av tjänster i serviceavtalen.

2 §
Verksamhetsställen

Servicecentralen har sitt huvudkontor i Tavastehus stad och filialer i Åbo stad och Kuopio stad.

3 §
Personal

Chef för servicecentralen är en direktör.

Vid servicecentralen kan finnas personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande.

4 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om uppläggningen av arbetet och organisationen samt uppgifter meddelas i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av direktören.

5 §
Direktörens uppgifter

Direktören leder och utvecklar verksamheten samt svarar för att verksamheten är resultatbringande.

6 §
Delegation

Servicecentralen bistås av en delegation som behandlar riktlinjerna för verksamheten och dess utveckling samt tar initiativ som gäller dessa.

Delegationen tillsätts av justitieministeriet och den består av representanter för ministeriet, de ämbetsverk som använder centralens tjänster och servicecentralen. Delegationens mandatperiod är fyra år.

7 §
Avgörande av ärenden

De ärenden om vilka servicecentralen skall besluta avgörs av direktören eller av någon annan tjänsteman enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen.

8 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för direktören är högre högskoleexamen, förtrogenhet med servicecentralens ansvarsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

9 §
Tillsättning av tjänster och anställning av annan personal

Direktören utnämns av justitieministeriet. Den övriga personalen utnämns av direktören, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

10 §
Beviljande av tjänstledighet

Annan tjänstledighet för direktören än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas av justitieministeriet.

I fråga om beviljande av tjänstledighet i övriga fall föreskrivs i arbetsordningen.

11 §
Avgiftsbelagda prestationer

De prestationer servicecentralen tillhandahåller de ämbetsverk som använder centralens tjänster är avgiftsbelagda prestationer för vilka tas ut avgift med ett belopp som motsvarar servicecentralens totalkostnader för prestationen.

Den avgift som tas ut för enskilda prestationer bestäms närmare i de serviceavtal som ingås med de ämbetsverk som använder centralens tjänster.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder för att tillsätta tjänsten som direktör och tjänsterna för annan personal kan vidtas innan förordningen träder i kraft. Utnämningsbesluten fattas av justitieministeriet.

Även andra åtgärder som behövs för att inleda verksamheten kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Under övergångsperioden, högst fram till 31.12.2007, när servicecentralen drivs med anslag som anvisas i statsbudgeten, kan justitieministeriet besluta att avgifter för prestationerna inte skall tas ut.

Helsingfors den 3 november 2005

Minister
Kari Rajamäki

Regeringsråd
Markku Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.