859/2005

Given i Helsingfors den 4 november 2005

Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 4 §, 5 § 1 mom. 2 punkten, i 6 § det inledande stycket, 7 § 1 mom., 11 § 1 mom. 1 punkten, 15 § 1 mom. 2 punkten och 25 § 5 mom. samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

4 §
Basuppgifter som införs i registret

I fråga om fysiska personer får i registret som basuppgifter införas uppgifter om namn, personbeteckning eller, ifall uppgift om personbeteckning saknas, födelsetid, födelsehemkommun, födelsestat och medborgarskap samt som andra basuppgifter uppgifter om adress och annan kontaktinformation, hemkommun, modersmål och kontaktspråk och uppgift om dödsfall liksom om att ett fordons ägare eller innehavare är en fysisk person. Dessutom får fotografi och namnteckningsprov införas i registret för de personer som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten och 3 § 2 mom. 1 och 2 punkten.

I registret får som basuppgifter om juridiska personer införas företags- och organisationsnummer samt i tillämpliga delar de uppgifter som avses i 1 mom.

5 §
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga


2) uppgifter om den som givit utbildning för ADR-körtillståndsprov, uppgifter om körtillståndsprov och beviljande av körtillstånd samt uppgifter om den som givit utbildning för examen för säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen, prov i anslutning till examen och examens art samt andra motsvarande uppgifter,


5 a §
Andra uppgifter som registreras om juridiska personer

I fråga om juridiska personer får utöver basuppgifter i tillämpliga delar registreras uppgifter som avses i 5 § och som är behövliga med tanke på syftet med registret. Närmare bestämmelser om dessa uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

6 §
Registrering av känsliga uppgifter

I registret får dessutom, utöver vad som bestäms i 4, 5 och 5 a §, införas


7 §
Andra uppgifter som införs i registret

Sådana uppgifter om fordon som syftet med registret förutsätter får införas i registret enligt följande:

1) tekniska data, identifieringsuppgifter och kommersiella uppgifter,

2) uppgifter om besiktning och godkännande samt uppgifter om andra tekniska kontroller,

3) uppgifter som gäller registrering, försäkringar, användningssyfte och tillfällig användning,

4) uppgifter om inteckningar,

5) uppgifter om beskattning och utsökning,

6) uppgifter om tillgrepp.


11 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om en persons namn, personbeteckning, adress, hemkommun, födelsehemkommun, födelsestat, medborgarskap, modersmål och kontaktspråk och dödsfall samt uppgifter om sådana begränsningar av utlämnandet av uppgifter som avses i 25 § 4 mom. i befolkningsdatalagen (507/1993),


15 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elek- tronisk form

Personuppgifter och andra uppgifter i registret får utlämnas via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form


2) till trafikförsäkringscentralen för fastställande av gottgörelse enligt trafikförsäkringslagen (279/1959), för skötseln av trafikförsäkringen och ersättningssystemet samt för upprätthållandet av trafikolycksdataregistret, till trafikförsäkringsbolagen och Statskontoret för skötseln av trafikförsäkringen och ersättningssystemet samt till trafikskadenämnden för behandlingen av ärenden om ersättande av trafikskada,


25 §
Övergångsbestämmelser

Den registeransvarige skall se till att fordonstrafikregistret överensstämmer med denna lag före utgången av 2011.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2005.

RP 80/2005
KoUB 18/2005
RSv 102/2005

Helsingfors den 4 november 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.