856/2005

Given i Helsingfors den 4 november 2005

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) 1 § 1 mom., 2 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 5―7 §, 9 § 3 mom., 11 § 2 mom., 12 a § 1, 2 och 4 mom., 13 och 15 §, 16 § 2 och 4 mom. samt 17 och 21 §,

av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1120/1996, 2 § 2 mom., 5 §, 16 § 2 mom. och 17 § sådana de lyder i lag 1550/1995, 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1179/2004, 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1384/1997, 6 § sådan den lyder i lagarna 1022/1990 och 902/2001 samt i nämnda lagar 1550/1995 och 1120/1996, 7 § sådan den lyder i lag 719/2004, 9 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1022/1990, 11 § 2 mom. sådant det lyder i lag 616/1989, 12 a § 1, 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag 538/1996, 13 § sådan den lyder i lag 1544/1992 och i nämnda lag 719/2004, 15 § sådan den lyder i nämnda lag 902/2001 och 21 § sådan den lyder i lag 1563/1995 samt i nämnda lagar 538/1996 och 1120/1996, samt

fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

1 §

En begränsat skattskyldig skall betala inkomstskatt och förmögenhetsskatt till staten samt kommunen enligt denna lag.


2 §

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas på motsvarande sätt vad som på annat ställe i skattelagstiftningen föreskrivs om skatteplikt för begränsat skattskyldigs inkomster och tillgångar samt om avdrag från dem. Vid uppbörd av källskatt får från inkomsten göras endast det avdrag som avses i 6 §.

3 §

Om inte annat föreskrivs någon annanstans, skall källskatt betalas på dividend, ränta och royalty samt lön och fondandel som en personalfond betalar och överskott som en personalfond delar ut till sina medlemmar samt på annan betalning för vilken förskottsinnehållning skall verkställas enligt lagen om förskottsuppbörd. Källskatt skall betalas även på ersättning som grundar sig på personlig verksamhet av artist eller sportutövare, oberoende av om ersättningen skall anses som lön eller ej samt oberoende av om ersättningen betalas till artisten eller sportutövaren själv eller till någon annan. Källskatt skall alltid betalas på dividendens totala belopp, utan hinder av vad som på annat ställe i skattelagstiftningen föreskrivs om skatteplikt på dividend.

Angående ränta på andelskapital, vinstandel av placeringsfond, i 31 § 5 mom. i inkomstskattelagen avsedd dividendersättning samt i 29 § i lagen om beskattningsförfarande avsedd förtäckt dividend samt i nämnda lags 31 § avsedd förtäckt vinstöverföring till delägare gäller i tillämpliga delar vad som i denna lag bestäms om dividend.


5 §

Skatteverket utfärdar på ansökan ett källskattekort för en begränsat skattskyldig för tillämpning av bestämmelserna om källskatt. Skattestyrelsen utfärdar föreskrifter om det förfarande som skall iakttas när ansökan görs och vilka uppgifter som skall framgå av ansökan.

6 §

När källskatt debiteras görs från den totala inkomsten ett avdrag om 510 euro per månad, om 35 procent i källskatt uppbärs på inkomsten. Om inkomsten influtit för en kortare tid än en månad är avdraget 17 euro per dag. Avdraget kan inte vara större än inkomsten.

Avdrag beviljas inte på fondandel som en personalfond betalar eller överskott som den delar ut till sina medlemmar och inte heller på arvode som avses i 10 § 4 a-punkten i inkomstskattelagen.

En förutsättning för avdraget är att den skattskyldige visar upp ett källskattekort för betalaren av prestationen.

7 §

Källskatten utgör 28 procent på dividend, ränta och royalty samt betalning som grundar sig på försäkring eller annan betalning som enligt inkomstskattelagen beskattas som kapitalinkomst. Källskatten utgör 35 procent på lön, personalfonders fondandelar och överskott samt på förtäckt dividend till fysisk person liksom även på annan betalning som enligt inkomstskattelagen beskattas som förvärvsinkomst. Källskatten är dock 19 procent på inkomst av virkesförsäljning och 15 procent på sådan ersättning som grundar sig på verksamhet av artist eller sportutövare som avses i 3 § 1 mom. Källskatten redovisas i sin helhet till staten.

9 §

Om skatten på det källskattepliktiga belopp som en och samma utbetalare under en kalendermånad betalar till en och samma inkomsttagare uppgår till högst tio euro, uppbärs inte skatt.

11 §

Anser en skattskyldig att i källskatt har uppburits mer än vad som förutsätts i ett internationellt avtal eller att uppbörden av skatten annars har varit felaktig, och har den som är skyldig att uppbära skatten inte rättat uppbörden, kan den skattskyldige hänskjuta frågan för avgörande till det skatteverk inom vars tjänsteområde hemkommunen för den som är skyldig att uppbära skatten är belägen eller, om denne inte har någon hemkommun här, till Nylands skatteverk. Finner skatteverket att i källskatt har uppburits ett för stort belopp, skall skatteverket bestämma att det överstigande beloppet skall återbetalas till den skattskyldige. Rättelseyrkande skall göras inom fem kalenderår efter uppbörden av skatten.


12 a §

Skatteverket meddelar på skriftlig ansökan av den skattskyldige eller den som är skyldig att uppbära skatt förhandsavgörande om tillämpningen av ett internationellt avtal enligt 1 § 3 mom. på uppbörd av källskatt samt om källskatt skall uppbäras eller om vad som annars skall iakttas vid uppbörden av källskatt. Förhandsavgörande meddelas inte, om centralskattenämnden har avgjort ärendet eller om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden.

Förhandsavgörande meddelas av det skatteverk där den som är skyldig att uppbära källskatt har sin hemort eller, om denna inte har hemort i Finland, av Nylands skatteverk.


Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i skatteverket, förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.

13 §

Nedannämnda inkomster beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande:

1) andra än i 3 § nämnda inkomster som omfattas av källskatt,

2) pension,

3) på yrkande av en begränsat skattskyldig som är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet även annan förvärvsinkomst, om den nettoförvärvsinkomst som den skattskyldige erhållit i Finland under skatteåret utgör minst 75 procent av den sammanlagda nettoförvärvsinkomst som personen erhållit i Finland eller någon annanstans,

4) ersättning för användning av eller rätten att använda biograffilm.

Vid tillämpningen av 1 mom. 3 punkten

1) anses också i 13 § i inkomstskattelagen avsedd löneinkomst som inkomst förvärvad i Finland,

2) beaktas som inkomst förvärvad i Finland inte den inkomst som till följd av ett internationellt avtal inte kan beskattas i Finland,

3) beaktas dividend inte som inkomst,

4) anses som annanstans erhållen nettoförvärvsinkomst även lön och pension samt betalningar som grundar sig på socialskyddet och vilka med avdrag av utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande är skattepliktig inkomst i den skattskyldiges hemviststat.

Vid uträkning av de i 1 mom. 3 punkten avsedda andelarna beaktas samtliga de förvärvsinkomster under skatteåret som en skattskyldig som endast en del av skatteåret har varit begränsat skattskyldig har.

Har en begränsat skattskyldig drivit rörelse eller utövat yrke från fast driftställe i Finland, bestäms skatt även på inkomst som avses i 3 § enligt 1 mom. i denna paragraf, om inkomsten kan hänföras till det fasta driftstället.

Den skattskyldige skall som utredning över de inkomster och avdrag som avses i 2 mom. 4 punkten för skatteverket visa upp ett intyg utfärdat av skattemyndigheterna i hemviststaten.

13 a §

I de fall som avses i 13 § verkställs beskattningen med tillämpning av de bestämmelser som gäller för inkomstbeskattning av allmänt skattskyldiga.

Som skattepliktig inkomst anses inkomst från Finland eller inkomst som utgör i 13 § i inkomstskattelagen avsedd inkomst. Dessutom skall inkomsten vara sådan som Finland med stöd av ett internationellt avtal kan beskatta och som beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande.

15 §

I skatt på kapitalinkomst betalas 28 procent.

Skatt på den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen betalas enligt en progressiv inkomstskatteskala. Den som är begränsat skattskyldig för hela skatteåret betalar dessutom skatt på den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen enligt en genomsnittlig kommunal inkomstskattesats. Den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen utgör medeltalet av de för kommunerna senast fastställda inkomstskattesatserna, vägt med den beskattningsbara inkomsten vid senaste kommunalbeskattning i respektive kommun, och angivet med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Skatten redovisas i sin helhet till staten. Inkomstskattesatsen publiceras årligen i Skattestyrelsens förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser, vilken ingår i författningssamlingen. En skattskyldig som bott en del av skatteåret i Finland betalar skatt på den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen för hela skatteåret enligt 130 § i inkomstskattelagen, och skatten redovisas till den skattskyldiges hemkommun.

Ett begränsat skattskyldigt samfund skall på annan inkomst än sådan som avses i 3 § och som har förvärvats i Finland i inkomstskatt för samfund betala 26 procent.

16 §

Har källskatt inte uppburits av någon annan anledning än försummelse hos den som är skyldig att uppbära skatt eller i något annat fall än ett sådant som avses i 9 § 3 mom., tillämpas på motsvarande sätt 1 mom. i denna paragraf, dock så att Nylands skatteverk ofördröjligen fastställer den skattskyldiges beskattningsbara inkomst samt debiterar den skatt som skall betalas på inkomsten.


För betalning av skatter som avses i 1 mom. verkställs förskottsuppbörd på det sätt som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd. Lagen om förskottsuppbörd tillämpas även på förskottsinnehållning som verkställs på pensionsinkomst.

17 §

I fråga om ansvar för betalning av skatt och förskott gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande och lagen om förskottsuppbörd. För skatt som enligt 16 § 2 mom. påförts en begränsat skattskyldig för lön ansvarar den begränsat skattskyldige, dennes arbetsgivare och en utländsk arbetsgivares representant i Finland.

Nylands skatteverk fattar beslut om att arbetsgivaren eller den i 1 mom. avsedda representanten förordnas att ansvara för skatten. Beslut kan fattas, om den skattskyldige trots uppmaning inte har betalt skatten och indrivning av skatten inte kan ske genom handräckning enligt Rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (76/308/EEG) eller enligt ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

Arbetsgivaren och den i 1 mom. avsedda representanten är dock inte ansvariga för källskatten, om arbetsgivaren eller representanten har följt den bestämmelse om förskottsinnehållning som har antecknats i det enligt lagen om förskottsuppbörd för den skattskyldige utfärdade skattekortet och arbetsgivaren eller representanten inte har vetat och inte bort veta att löntagaren är begränsat skattskyldig.

21 §

I skatteverkets förhandsavgörande med stöd av 12 a § får ändring sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I ett beslut som skatteverket fattat om att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas skatteverket eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär på statens vägnar anförs av skatteombudet. Skatteombudets besvärstid räknas från den tidpunkt då beslutet fattades.

På sökande av ändring i beskattning i fråga om inkomst som avses i 13 § och förmögenhet som avses i 14 § 1 mom. samt på bestämmande av andel som avses i 13 § 1 mom. 3 punkten tillämpas lagen om beskattningsförfarande.

På sökande av ändring i skatteverkets beslut enligt 11 § 2 mom. och i avgöranden som avser åläggande för den som är skyldig att uppbära källskatt att betala skatt som inte uppburits liksom även i beslut som skatteverket fattat om källskattekort tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd föreskrivs om sökande av ändring i motsvarande ärenden.

På sökande av ändring i Nylands skatteverks beslut med stöd av 16 § 2 mom. eller 17 § tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd föreskrivs om sökande av ändring i beslut enligt 38 § i nämnda lag. Ändring i skatteverkets beslut med anledning av rättelseyrkande får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. I fråga om ändringssökande iakttas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande. Besvärstiden i fråga om förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet av beslutet. På statens vägnar har skatteombudet besvärsrätt.

Ett avgörande som skatteverket har meddelat med stöd av 12 a § skall iakttas trots besvär. Den som är skyldig att uppbära skatt skall iaktta beslut som har meddelats på besvär över avgörandet räknat från delfåendet av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2005. De bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas dock vid beskattningen för hela år 2005.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 2006. Bestämmelserna om uppbörd av källskatt tillämpas första gången på inkomst som erhållits den 1 januari 2006 eller därefter.

Förskottsinnehållning enligt 16 § 4 mom. verkställs första gången på pension som erhållits den 1 februari 2006. I fråga om uppbörd av källskatt på pension som erhållits före den 1 februari 2006 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 104/2005
FiUB 20/2005
RSv 122/2005

Helsingfors den 4 november 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.