847/2005

Given i Helsingfors den 27 oktober 2005

Statsrådets förordning om vetenskaps- och teknologirådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §
Vetenskaps- och teknologirådet

För behandling av frågor som gäller vetenskap och teknologi samt utnyttjande och utvärdering av vetenskap och teknologi finns ett vetenskaps- och teknologiråd.

2 §
Rådets uppgifter

På rådet ankommer att biträda statsrådet och ministerierna med att

1) följa den internationella utvecklingen inom vetenskap och teknologi och de utvecklingsbehov den för med sig för forskningen och teknologin i Finland,

2) behandla centrala ärenden som gäller vetenskaps- och teknologipolitiken samt utarbeta planer och förslag om detta för statsrådet,

3) behandla det allmänna utvecklandet av den vetenskapliga forskningen och forskarutbildningen,

4) behandla teknologiutvecklingen och utnyttjandet av teknologi samt utvärderingen av teknologins verkningar,

5) behandla viktiga ärenden som gäller det internationella vetenskapliga och teknologiska samarbetet,

6) behandla utvecklandet och inriktningen av den offentliga forsknings- och innovationsfinansieringen,

7) behandla viktiga lagstiftningsärenden som gäller vetenskap, teknologi och vetenskaplig utbildning, samt

8) för statsrådet och ministerierna lägga fram initiativ och förslag som gäller rådets verksamhetsområde.

3 §
Rådets sammansättning

Till rådet hör statsministern som ordförande, undervisningsministern och handels- och industriministern båda som vice ordförande samt finansministern och högst fyra andra ministrar, vilka förordnas av statsrådet. Ministerledamöterna skall förordnas så att förvaltningsområden som är centrala med tanke på forskningen blir företrädda i rådet.

Rådet består förutom av ministerledamöterna av tio andra ledamöter, som skall vara förtrogna med rådets verksamhetsområde. I rådet skall finnas företrädare för Finlands Akademi, Teknologiska utvecklingscentralen, universiteten, näringslivet och arbetstagarna. De ledamöter som inte är ministrar förordnas av statsrådet för riksdagens mandatperiod. Deras mandatperiod varar tills nya ledamöter har förordnats.

Om en ledamot avgår under mandatperioden eller är oförmögen att fullgöra sitt uppdrag, förordnar undervisningsministeriet, efter att ha hört handels- och industriministeriet, en ny ledamot för den återstående mandatperioden.

4 §
Sektioner i rådet

För beredning av ärenden har rådet en vetenskapssektion och en teknologisektion. Rådet kan i ett av sig särskilt angivet ärende överföra beslutanderätten på en sektion.

Ordförande i vetenskapssektionen är undervisningsministern och ordförande i teknologisektionen handels- och industriministern. Undervisningsministern förordnar dessutom en ledamot i vetenskapssektionen och handels- och industriministeriet en ledamot i teknologisektionen. Båda är vice ordförande i respektive sektion. Rådet förordnar de övriga ledamöterna i sektionerna inom sig.

Rådet kan för beredning av ärenden tillsätta även andra sektioner inom sig.

Rådet och dess sektioner kan höra permanenta och tillfälliga sakkunniga.

5 §
Rådets verksamhet

Rådet och dess sektioner sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall för ordföranden, på kallelse av vice ordföranden.

Rådet är beslutfört när ordföranden eller en viceordförande och minst sex andra ledamöter är närvarande. En sektion är beslutför när ordföranden och hälften av ledamöterna, ordföranden eller vice ordföranden medräknad, är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

6 §
Sekretariat

För beredning av ärenden finns vid rådet ett sekretariat, som inom ramen för statsbudgeten består av en generalsekreterare i huvudsyssla och av minst två chefplanerare i huvudsyssla.

Generalsekreteraren leder sekretariatets arbete. Generalsekreteraren utnämns av statsrådet, efter att rådet har hörts. Den chefplanerare som är sekreterare i vetenskapssektionen utnämns av undervisningsministeriet och den chefplanerare som är sekreterare i teknologisektionen av handels- och industriministeriet, efter att rådet har hörts. Generalsekreteraren och chefplanerarna utnämns för högst fyra år i sänder.

Behörighetsvillkor för generalsekreteraren är högre högskoleexamen, sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter och i praktiken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för en chefplanerare är högre högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgifter förutsätter.

Rådets kansliarbete sköts vid undervisningsministeriet.

7 §
Arvoden

Mötesarvoden för rådets och sektionernas ordförande, ledamöter, sakkunniga och sekreterare fastställs av undervisningsministeriet. Ersättning för resekostnader betalas enligt statens tjänstekollektivavtal.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 12 december 1986 om statens råd för vetenskap och teknologi (934/1986) jämte ändringar. Det råd för vetenskap och teknologi som har tillsatts med stöd av den förordning som upphävs är verksamt som ett råd enligt denna förordning, och dess mandatperiod fortsätter tills nya ledamöter har förordnats, vilket sker efter det riksdagsval som följer efter förordningens ikraftträdande.

När denna förordning träder i kraft fortsätter sekretariatet vid statens råd för vetenskap och teknologi som sekretariat vid det råd som avses i förordningen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 oktober 2005

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Högskoleråd
Juhani Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.