841/2005

Given i Helsingfors den 20 oktober 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 1997 om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) 14 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 532/2004, samt

fogas till förordningen en ny 5 a §, till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 532/2004, ett nytt 6 mom. och till förordningen en ny 14 a § som följer:

5 a §
Arbetsspråk på bryggan

Det skall finnas beredskap att på fartygets brygga använda engelska som arbetsspråk i enlighet med bestämmelserna i regel 14 punkt 4 i kapitel V i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981).

14 §
Erkännande av behörighetsbrev utfärdade av behöriga myndigheter i en annan stat

För den som innehar ett behörighetsbrev som överensstämmer med STCW-konventionen och som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat kan Sjöfartsverket på skriftlig ansökan, i enlighet med förfarandet i artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/103/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk, bevilja tillstånd att inneha en viss befattning ombord på ett finskt fartyg enligt vad som därom bestäms i konventionen. Det av den behöriga myndigheten utfärdade behörighetsbrevet och en redogörelse om sökandens utbildning, arbetserfarenhet och hälsotillstånd skall fogas till ansökan. Över erkännande av behörighetsbrev utfärdar Sjöfartsverket ett kompetensbevis, av vilket skall framgå hur länge det är i kraft.


De kompetensbevis som avses ovan i 1 och 2 mom. skall beviljas i enlighet med artikel VI punkt 2 i STCW-konventionen.

14 a §
Återkallande av behörighetsbrev utfärdade av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat

Sjöfartsverket skall utan dröjsmål underrätta Europeiska gemenskapernas kommission, om verket upptäcker att behörighetsbrev som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat inte längre överensstämmer kraven i STCW-konventionen.

Erkännandet av ett behörighetsbrev och kompetensbeviset kan återkallas i enlighet med förfarandet i artikel 1.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/103/EG om ändring av direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/103/EG; EGT nr L 326, 13.12.2003, s. 28-31

Helsingfors den 20 oktober 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.