839/2005

Given i Helsingfors den 20 oktober 2005

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen den 3 januari 2002 om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (8/2002) 3 § som följer:

3 §
Ersättningsbeloppet

Ersättningens belopp bygger på värdet på den kalkylerade skadan multiplicerat med den koefficient som avses i 2 mom., 4 § 2 mom. eller 5 § 1 mom. Värdet av den kalkylerade skadan uppgår med koefficienten ett till 516 euro.

Koefficient för andra bebodda kungsörnsrevir än sådana som finns inom de i 4 § nämnda renbeteslagens område är ett. Ett revir som tidigare konstaterats vara bebott anses alltjämt vara bebott, om där observeras ett påbyggt bo eller en lyckad häckning under två tidigare år. Om, ett bebott kungsörnsrevir producerar ungar, är koefficienten dock tre.


Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2005.

Helsingfors den 20 oktober 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringssekreterare
Heikki Korpelainen

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.