838/2005

Given i Helsingfors den 20 oktober 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 maj 2001 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (435/2001) 3 § 1 mom. 3 a-punkten, 4 § 1 mom. 2 a-punkten, 16 § 2 mom., punkt 3 och punkt 5d i bilaga 1 och tabell 2.1 i bilaga 2, av dem 16 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 851/2004, samt

fogas till förordningen en ny 6 a § som följer:

3 §
Tillståndspliktig verksamhet

Utöver vad som någon annanstans bestäms om tillståndsplikt skall följande verksamheter ha tillstånd som avses i 28 § 1 mom. miljöskyddslagen (86/2000):


3) verksamheter som avses i bilaga 1 och där mer än 15 ton organiska lösningsmedel förbrukas årligen:

a) fordonslackering utanför produktionsanläggningen i tabell 3,


4 §
Verksamheter som skall anmälas till datasystemet för miljövårdsinformation

Följande verksamheter skall enligt 65 § 1 mom. miljöskyddslagen anmälas till den re gionala miljöcentralen för anteckning i datasystemet för miljövårdsinformation, om inte tillstånd för verksamheten skall sökas med stöd av 28 § miljöskyddslagen:


2) verksamheter som avses i bilaga 1 och där högst 15 ton organiska lösningsmedel förbrukas årligen:

a) fordonslackering och fordonslackering utanför produktionsanläggningen i tabell 3,


6 a §
Tillämpning av bästa tillgängliga teknik

Ett tillståndsvillkor kan vara strängare än kraven enligt denna förordning om tillämpningen av bästa tillgängliga teknik förutsätter det.

16 §
Ikraftträdande

Verksamhetsutövaren skall anmäla sådan befintlig verksamhet som avses i 4 § för anteckning i datasystemet senast den 31 december 2004.Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG (32004L0042); EGT nr L 143, 30.4.2004, s. 87

Helsingfors den 20 oktober 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Anneli Karjalainen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.