836/2005

Given i Helsingfors den 20 oktober 2005

Statsrådets förordning om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 27 § i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial (540/2005):

Tillämpningsområde
1 §

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om tillämpningen av lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial (540/2005).

Verkställighet i Finland av frysningsbeslut
2 §

Förundersöknings- eller utsökningsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta den behöriga åklagare som avses i lagens 5 § om att verkställigheten av frysningsbeslutet slutförts.

Förundersöknings- eller utsökningsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta åklagaren, om egendom inte påträffas eller om frysningsbeslutet av någon annan orsak inte kan verkställas.

3 §

Har verkställigheten av frysningsbeslutet skjutits upp med stöd av lagens 13 §, skall centralkriminalpolisen eller Tullstyrelsen utan dröjsmål underrätta åklagaren då någon grund för uppskjutande inte längre föreligger.

4 §

Åklagaren skall utan dröjsmål underrätta förundersöknings- eller utsökningsmyndigheten om sitt beslut om hävande enligt lagens 14 §.

Begäran till de finska myndigheterna om rättslig hjälp efter frysning
5 §

Om den begäran om rättslig hjälp som avses i lagens 8 § tillställts åklagaren, skall han eller hon vidarebefordra handlingarna till den behöriga myndigheten och underrätta den översändande myndigheten i den andra medlemsstaten om överföringen av handlingarna.

Den myndighet som är behörig att motta den begäran om rättslig hjälp som avses i lagens 8 § skall utan dröjsmål till åklagaren för kännedom sända en begäran om rättslig hjälp som kommit in till myndigheten.

Översändande av ett i Finland utfärdat frysningsbeslut till en annan medlemsstat för verkställighet
6 §

Den behöriga åklagare som avses i lagens 19 § ser i samarbete med förundersökningsmyndigheterna till att de uppgifter om egendom eller bevismaterial i den verkställande staten som behövs för att översända frysningsbeslutet samt uppgifterna om den person som frysningsbeslutet gäller skaffas.

Åklagaren ser i samarbete med den myndighet som är behörig att framställa den begäran om rättslig hjälp som avses i lagens 22 § till att en begäran om rättslig hjälp eller en beräknad tidpunkt för inlämnandet av begäran tillställs den andra medlemsstaten i samband med en begäran om frysning.

Då begäran om frysning görs för att säkra verkställigheten av en förverkandepåföljd, är den behöriga myndigheten för att framställa en begäran om rättslig hjälp som avses i 2 mom. justitieministeriet eller, i det fall att begäran om rättslig hjälp skall översändas till Sverige eller Danmark, rättsregistercentralen.

Då åklagaren med stöd av lagens 19 § 1 mom. hos domstolen begär att ett frysningsbeslut skall översändas till en annan medlemsstat för verkställighet, skall åklagaren tillställa domstolen de uppgifter och handlingar som behövs för att översända frysningsbeslutet.

7 §

Den behöriga åklagaren är behörig myndighet för verkställighet av frysningsbeslut (punkt b i intyget) samt den myndighet som står i kontakt med de rättsliga myndigheterna i den verkställande staten (punkt c i intyget) enligt det intyg som ingår i bilagan till rådets rambeslut 2003/577/RIF om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial.

Den behöriga åklagaren är också den kontaktmyndighet som avses i intyget och som på begäran tillhandahåller ytterligare information om överklagande av frysningsbeslut i Finland och om huruvida rättshjälp och översättningshjälp finns tillgänglig (punkt j i intyget).

Begäran om rättslig hjälp till en myndighet i en annan medlemsstat efter översändande av begäran om frysning
8 §

När den begäran om rättslig hjälp som avses i lagens 22 § framställs efter översändandet av begäran om frysning, skall den behöriga myndigheten utan dröjsmål översända begäran om rättslig hjälp till åklagaren för kännedom. Åklagaren ser till att den rättsliga myndighet i den andra medlemsstaten som mottagit begäran om frysning informeras om begäran om rättslig hjälp.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2005.

Helsingfors den 20 oktober 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsdirektör
Jan Törnqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.