835/2005

Given i Helsingfors den 20 oktober 2005

Statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 23 september 1994 om bostadsköp (843/1994):

1 §
Skyddsdokument vid ny- och ombyggnadsprojekt

Skyddsdokument enligt 2 kap. 3 § i lagen om bostadsköp (843/1994) är vid ny- och ombyggnad

1) bolagets stiftelseurkund, handelsregisterutdraget över bolaget och bolagsordningen, protokoll från bolagsstämman eller annan utredning om de ändringar av bolagsordningen som inte framgår av handelsregisterutdraget samt intyg över att ändringsanmälan rörande bolagsordningen inlämnats till handelsregistret eller, om det är fråga om någon annan sammanslutning, motsvarande handlingar och utredningar beträffande den,

2) ekonomiplanen för sammanslutningen samt kreditgivarnas intyg om kapitalbeloppen av de krediter som beviljats sammanslutningen och om räntan på krediterna, lånetiderna och amorteringsplanerna,

3) lagfartsbevis, köpebrev eller annan fångeshandling för fastigheten eller intyg över inskrivning av någon särskild rättighet samt legoavtal för jordområde eller annan utredning om besittningsrätten till det jordområde på vilket byggnaderna uppförs eller den byggnad som skall ombyggas finns,

4) gravationsbevis och utdrag ur fastighetsregistret samt vid behov annan kompletterande utredning om servitut, gravationer och andra rättigheter som gäller fastigheten eller legorätten till marken och byggnaderna på marken,

5) bygglov och i 49 § i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) avsedda huvudritningar,

6) utredning över byggsättet och utredningar över specialarbeten,

7) entreprenadavtal eller annat avtal om ny- eller ombyggnad eller, om något huvudentreprenadavtal inte ingåtts, delentreprenadavtalen samt en kalkyl över entreprenadsummorna för delentreprenadavtal som ingås senare; av avtalet skall framgå entreprenadpriset och, om avtalets bilagor inte tillställs den som förvarar skyddsdokumenten, vilka bilagor som fogats till avtalet,

8) säkerhetshandlingarna rörande säkerheter som avses i 2 kap. 17, 18 b och 19 § i lagen om bostadsköp.

2 §
Skyddsdokument vid tillbyggnadsprojekt

Skyddsdokument enligt 2 kap. 3 § i lagen om bostadsköp är vid tillbyggnad

1) handelsregisterutdraget över bolaget och bolagsordningen, protokoll från bolagsstämman eller annan utredning om de ändringar av bolagsordningen som inte framgår av handelsregisterutdraget samt intyg över att ändringsanmälan rörande bolagsordningen inlämnats till handelsregistret eller, om det är fråga om någon annan sammanslutning, motsvarande handlingar och utredningar beträffande den,

2) ekonomiplanen för projektet samt kreditgivarnas intyg över kapitalbeloppen av de krediter som beviljats för projektet, räntan på krediterna, lånetiderna och amorteringsplanerna,

3) bygglov och i 49 § i markanvändnings- och byggförordningen avsedda huvudritningar,

4) utredning över byggsättet och utredningar över specialarbeten,

5) entreprenadavtal eller annat avtal om tillbyggnad eller, om något huvudentreprenadavtal inte ingåtts, delentreprenadavtalen samt en kalkyl över entreprenadsummorna för delentreprenadavtal som ingås senare; av avtalet skall framgå entreprenadpriset och, om avtalets bilagor inte tillställs den som förvarar skyddsdokumenten, vilka bilagor som fogats till avtalet,

6) säkerhetshandlingarna rörande säkerheter som avses i 2 kap. 17, 18 b och 19 c § i lagen om bostadsköp.

3 §
Krav beträffande skyddsdokumenten

Den ekonomiplan för en sammanslutning eller ett tillbyggnadsprojekt som avses i 1 och 2 § samt säkerhetshandlingarna för sammanslutningen eller projektet skall överlämnas i original till den som förvarar skyddsdokumenten. Övriga skyddsdokument kan tas emot för förvaring i form av bestyrkta kopior. Den som förvarar skyddsdokumenten har dock alltid rätt att få handlingarna till påseende i original.

4 §
Ekonomiplan för ny- och ombyggnadsprojekt

I ekonomiplanen för ett ny- och ombyggnadsprojekt skall antecknas

1) anskaffningskostnaderna eller bokföringsvärdet eller legoavgiften för sammanslutningens mark,

2) sammanslutningens finansiering uppdelad på eget kapital och skulder,

3) den kalkyl över byggnadskostnaderna som utgör grund för projektet och skall innehålla entreprenadpriset eller, om något huvudentreprenadavtal inte ingås, delentreprenadavtalens sammanlagda pris, anskaffnings- och installationskostnader för utrustning och anordningar som skaffas separat samt planerings- och sakkunnigarvoden,

4) en förteckning över pantbrev som gäller sammanslutningens fastighet eller legorätt och byggnaderna samt innehavarna av pantbreven,

5) beloppen av de krediter som sammanslutningen tagit upp eller planerat att ta upp, räntan på krediterna, lånetiderna och amorteringsplanerna samt uppgifter om säkerheterna för krediterna,

6) särskilda förpliktelser som är bindande för sammanslutningen och för vilka sammanslutningen helt eller delvis skall svara med medel som tas ut hos aktieägarna eller medlemmarna,

7) uppgifter om vilket slags försäkringar sammanslutningen tecknat eller under byggnadsfasen kommer sammanslutningen till godo, försäkringsgivarna och försäkringsbeloppen,

8) ett budgetförslag för räkenskapsperioden efter byggnadsfasen, av vilket framgår en uppskattning av bolagsvederlaget och övriga avgifter som hänför sig till användningen av en bostad beräknat för varje byggnads del från den tidpunkt vid vilken byggnaden i fråga tas i användning,

9) utredning över ingångna eller planerade avtal om kommunalteknik, disponentuppgifter, service, renhållning och skötseln av andra motsvarande uppgifter samt en kalkyl över sammanslutningens kostnader för dem,

10) en utredning över de aktier eller andelar i andra sammanslutningar som har förvärvats eller enligt planerna skall förvärvas till sammanslutningen.

En stiftande delägare och sammanslutningens styrelse skall underteckna ekonomiplanen.

5 §
Ekonomiplan för tillbyggnadsprojekt

I ekonomiplanen för ett tillbyggnadsprojekt skall antecknas

1) kapitalbeloppen av de krediter som tagits upp eller planerats att tas upp för tillbyggnadsprojektet och räntan på krediterna, lånetiderna och amorteringsplanerna samt uppgifter om säkerheterna för krediterna,

2) den kalkyl över byggnadskostnaderna som utgör grund för projektet och skall innehålla entreprenadpriset eller, om något huvudentreprenadavtal inte ingås, delentreprenadavtalens sammanlagda pris, anskaffnings- och installationskostnader för utrustning och anordningar som skaffas separat samt planerings- och sakkunnigarvoden,

3) uppgifter om vilket slags försäkringar som under byggnadsfasen kommer sammanslutningen till godo, försäkringsgivarna och försäkringsbeloppen,

4) sammanslutningens budgetförslag för den räkenskapsperiod under vilken man räknar med att de nya bostäderna tas i användning och en på detta förslag baserad uppskattning av bolagsvederlaget och övriga avgifter som hänför sig till användningen av en bostad under räkenskapsperioden i fråga.

En stiftande delägare och sammanslutningens styrelse skall underteckna ekonomiplanen.

6 §
Deponering av vissa skyddsdokument

I 1 § 6 punkten och 2 § 4 punkten nämnda handlingar samt de i 1 § 7 punkten och 2 § 5 punkten avsedda delentreprenadavtal som inte har ingåtts när byggnadsfasen inleds kan lämnas till förvaring senare än vad som förutsätts i 2 kap. 4 § 2 mom. i lagen om bostadsköp, likväl så snart en stiftande delägare har fått tillgång till dem.

7 §
Skyldigheten att anmäla ändringar

En stiftande delägare skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den som förvarar skyddsdokumenten om ändringar som gäller skyddsdokumenten eller omständigheter som framgår av dem så snart den stiftande delägaren fått vetskap om en ändring. I anmälan skall anges vilket skyddsdokument och vilken omständighet ändringen gäller. En stiftande delägare skall se till att det deponerade skyddsdokumentet rättas i enlighet med ändringen eller att ett nytt skyddsdokument så snart stiftande delägaren fått tillgång till det överlämnas till den som förvarar skyddsdokumenten.

Angående ändring av ekonomiplanen och anmälan om ändringar föreskrivs i 2 kap. 8 och 9 § i lagen om bostadsköp.

8 §
Undantag från skyldigheten att anmäla ändringar

En stiftande delägare behöver inte underrätta den som förvarar skyddsdokumenten

1) om sådana ändringar i de handlingar som nämns i 1 § 6 punkten eller 2 § 4 punkten som kan bedömas ha endast liten betydelse för köparna,

2) om ändringar som baserar sig på tilläggs- och ändringsarbeten som görs i en enskild bostadslägenhet med köparens samtycke, om det inte gäller en omständighet som omfattas av sammanslutningens underhållsskyldighet.

9 §
Granskningsskyldigheten för den som förvarar skyddsdokument

Utöver vad som föreskrivs i lagen om bostadsköp, skall den som förvarar skyddsdokument då dokumenten tas emot granska att

1) ekonomiplanen för en sammanslutning uppgjorts enligt 4 § och att ekonomiplanen för ett tillbyggnadsprojekt uppgjorts enligt 5 §,

2) handlingarna till innehållet uppfyller kraven enligt lagen om bostadsköp och denna förordning,

3) de stiftande delägarna, sammanslutningens styrelse och revisorerna på behörigt sätt undertecknat de handlingar som de skall underteckna,

4) de omständigheter som framgår av handlingarna inte uppenbart är motstridiga sinsemellan.

När den som förvarar skyddsdokumenten enligt 2 kap. 15 § i lagen om bostadsköp tar emot en anmälan om ett köpeavtal som avser en bostadsaktie eller någon annan andel i en sammanslutning eller andelar i en sådan aktie eller andel, skall denne granska att köpeavtalet uppfyller kraven i 2 kap. 11 a § eller 11 b § i lagen om bostadsköp, och att avtalet är undertecknat på behörigt sätt.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 7 juni 1995 om bostadsköp (854/1995) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 oktober 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Katri Kummoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.